14-12-2019

Danas u ulici Maslina zabrana saobraćaja

Sekreterijat za komunalno stambene poslove donio rješenje o zabrani saobraćaja na dijelu puta i trotoara u ulici Maslina, površine zauzimanja 60 m2, danas, u trajanju od 10h do 20h, radi omogućavanja betoniranja AB ploče.

Danas u ulici Maslina zabrana saobraćaja | Radio Televizija Budva

"Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila i učesnika u saobraćaju na dijelu kolovoza i trotoara u ulici Maslina, površine zauzimanja 60 m2, dana 14. decembra 2019. godine, u vremenskom intervalu od 10h do 20h da bi se omogućilo betoniranje AB ploče, na objektu na urbanističkoj parceli br. 40, blok br. 4, na katastarskim parcelama br. 3094/4, 3094/3, 1763/2 i 1765/21 KO Budva, u zahvatu DUP-a ,,Dubovica 1- Izmjene i dopune" za koji je Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine izdao Rješenje br. 06-062-u-735/187/2-2017 od 11.07.2018. godine.

Izvođač je dužan da postavi propisanu saobraćajnu signalizaciju prema Glavnom projektom privremene saobraćajne signalizacije i opreme tokom izvođenja radova na betoniranju stambenog objekta na UP 4, blok br. 4, kat. parcela br. 3094/4, 3094/3, 1763/2 i 1765/21 KO dva, izrađenog od strane ,,VL inženjering d.o.o. Budva i istu održava za vrijeme izvođenja radova, radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i da o periodu zatvaranja obavijesti Upravu policije - PJ Budva i sredstva javnog informisanja.

U slučaju potrebe hitnog prolaska vozila posebnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasna i dr.) korisnik je dužan da obezbijedi prolaz istih. Izvođač je dužan da po završetku radova predviđenih ovim rješenjem, javnu površinu dovede u prvobitno stanje", naveli su u saopštenju za naš portal.

"Uz obrazloženje D.O.O. „D INŽENJERING“ Budva, kao izvođač radova na objektu, koji je planiran DUP-om ,,Babin do“ na urbanističkoj parceli br. 10-25, blok br. 10, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 2029/1, 2029/2 i 3095 KO Budva, u zahvatu DUP-a „Babin do“, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom br. 07-u-1476/1 od 22.11.2019. godine radi zauzimanja dijela javne površine u ulici Maslina u Budvi zbog potrebe betoniranja AB ploče na gradilištu za koji je Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, izdao rješenje br. 06-062-u-735/187/2-2017 od 11.07.2018. godine.

Podnosilac zahtjeva je dostavio Glavni projekat privremene saobraćajne signalizacije i opreme tokom izvođenja radova na betoniranju stambenog objekta u ulici Maslina, UP 4, blok br. 4, kat. parcele br. 3094/4, 3094/3, 1763/2 i 1765/21 KO Budva, radi izvođenja zemljanih radova i betoniranja za potrebe izgradnje stambenog objekta na UP 4, blok br. 4, kat. parcele br. 3094/4, 3094/3, 1763/2 i 1765/21 KO Budva, DUP „Dubovica I-Izmjene i dopune" ", zaključuju u saopštenju.