14-09-2018

Idejno rješenje za uređenje šetališta u Rafailovićima

JP Morsko dobro je prije nekoliko dana uputilo na saglasnost Glavnom gradskom arhitekti u Opštini Budva Idejni projekat za uređenje šetališta u Rafailovićima od bivšeg hotela Lahor do kraja zahvata DUP-a Bečići. Nakon dobijene saglasnosti od nadležnog opštinskog organa JP Morsko dobro će pristupiti izradi Glavnog projekta.

Idejno rješenje za uređenje šetališta u Rafailovićima | Radio Televizija Budva

Pri izradi samog rješenja urađena je analiza postojećeg stanja šetališta i u funkcionalnom smislu isto je podjeljeno u 4 zone.

U prvoj zoni, kako navode iz JP "Morsko dobro", koje obuhvata prostor od “plavog kamena” do pjacete, predviđeno je da se pored rekonstrukcije šetališne zone sačuvaju postojeće zelene površine, te da se iste geometrijski uobliče i obogate drvenim klupama."U zoni pjacete predviđeno je da se zonira prostor šetališta i odvoji od slobodnog prostora koji bi bio pogodan za održavanje kulturno-zabavnig manifestacija. Na granici pjacete sa zelenom površinom planirao je posatvljanje “pametne” klupe sa priključcima za internet i struju.

Vodeći računa o već postojećem duhu samog ambijenta u zoni između pjacete i navoza za izvlačenje barki predviđeno je da se jasno odvoji zona šetališta od zone ugostiteljskih terasa za koje su projektovane nove tende od laminiranog drveta duž kojih bi rasle puzavice", navodi se u saopštenju.Poslednja etapa od navoza do “Đevištenja” je takođe planirana da jasno razgraniči šetališnu zonu od ugostiteljskih terasa, dok lučni armirani zid na ovom potezu planiran je da bude obložen novim kamenom otpornim na morske talase.Cjelokupan potez šetališta planiran je da bude popločan prefabrikovanim betonskim elementima pravilnog obilka.

Regulacija saobraćaja i očuvanje zelenila

Idejnim rješenjem nije predviđeno da šetalište bude dostupno automobilima, osim izuzetno za mogućnost snabdjevanja lokala, kao i ulaska vatrogasnih i vozila hitne pomoći. Na kontaktu priključnih ulica planirano je postavljanje potapajućih stubića.

Predviđeno je da se duž cijelog šetališta zasade stabla primorskog bora i slične kulture, pogotovo duž lučnog dijela šetališta.