12-08-2019

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta zbog izgradnje vjetroelektrane na Brajićima

Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zainteresovane da se do 11. oktobra prijave na javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, zbog izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Brajići, čija je minimalna instalisana snaga 70 megavata (MW).

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta zbog izgradnje vjetroelektrane na Brajićima | Radio Televizija Budva

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve kompanije i pojedinci, domaći i strani subjekti i konzorcijumi koji ispune uslove propisane tenderom.

Uslov je da imaju iskustvo u oblasti realizacije projekata izgradnje vjetroelektrana kumulativne instalisane snage od 500 MW ili više.

Potrebno je i da imaju iskustvo u oblasti realizacije projekata izgradnje vjetroelektrana, a najmanje jedne instalisane snage 50 MW ili veće.

Uslov je i da im je prosječni godišnji bruto prihod veći od 100 miliona EUR ili ekvivalentno u drugoj valuti, za posljednje tri poslovne godine.

Zemljište u državnoj svojini daje se u zakup na period od 30 godina i po minimalnoj cijeni od pet centi po metru kvadratnom. Cijena zakupa na godišnjem nivou koriguje se za iznos odgovarajuće godišnje stope inflacije.

“Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma koji su prethodno utvrđeni tenderom”, rekli su iz Ministarstva.

Ponude će otvoriti tenderska komisija u prostorijama Ministarstva, 11. oktobra u 13 sati.

Predmet javnog poziva je davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu države na lokalitetu Brajići u katastarskim opštinama Brajići i Kuljače u Opštini Budva i katastarskm opštinama Utrg, Ovtočići, Tomići i Brčeli u barskoj opštini.

Ponuđači koji žele da učestvuju na tenderu moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva, čija cijena iznosi pet hiljada EUR.

Pored ispunjavanja obaveznih uslova za učešće na tenderu, ponuđač dostavlja i bankarsku garanciju ponude na iznos od 100 hiljada EUR, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora.

Rok važenja bankarske garancije ne smije isticati prije 31. januara naredne godine.

Istraživanja i mjerenja potencijala vjetra na lokalitetu Brajići, obavljana su na osnovu dozvola koje je izdalo Ministarstvo, u periodu od maja 2013. godine do istog mjeseca 2015. godine i u periodu od novembra 2016. godine do istog mjeseca 2017.