21-06-2017

Javni poziv za izbor kandidata za Komisiju za raspodjelu sredstava NVO

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović uputio je Javni poziv nevladinim organizacijama za izbor dva kandidata za članove Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Javni poziv za izbor kandidata za Komisiju za raspodjelu sredstava NVO | Radio Televizija Budva

Nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi, treba da predlože kandidate za članove Komisije i svaka NVO ima pravo da predloži samo jednog kandidata.

Zainteresovane nevladine organizacije dužne su da na Pisarnici Opštine Budva predaju u zatvorenoj koverti rješenje o registraciji NVO; biografiju kandidata sa imenom i prezimenom i kontakt adresama, stručnim kvalifikacijama sa radnim i profesionalnim referencama; status i radno iskustvo u nevladinim organizacijama; izjavu kandidata da nije poslanik, odbornik ili član organa političke partije, kao ni javni funkcioner, rukovodeće lice, lokalni službenik ili zaposleni u javnim službama čiji je osnivač Opština i izjavu ovlašćenog lica za zastupanje nevladine organizacije da u toku mandata svog kandidata neće kandidovati projekte ili programe za dodjelu sredstava po konkursu koji raspisuje predsjednik, a koji sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po članu 244 Krivičnog zakona Crne Gore.

Rok za podnošenja predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Predloge kandidata sa dokumentacijom nevladina organizacija predaje na pisarnici Opštine Budva sa naznakom - Sekretarijat za lokalnu samoupravu - predlog za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, svakog radnog dana od 8 – 14 časova.

Predlog će biti razmotren samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku.

Nakon isteka roka za predaju dokumentacije po pozivu, radna grupa imenovana rješenjem predsjednika Opštine, utvrdiće listu kandidata u roku od tri dana.

Nakon utvrdjivanja liste kandidata, radna grupa obavjestiće sve nevladine organizacije, sa predloženim kadnidatima, da imaju pravo da izaberu, tajnim glasanjem, svoje predstavnike u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.