02-12-2019

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda NVO

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštinе Budva uputio je Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija.

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda NVO | Radio Televizija Budva

1. Predstavnik nevladine organizacije u Savjetu imenuje se na predlog nevladinih organizacija koje djeluju u opštini od značaja za:
 unaprijeđivanje rada lokalne samouprave;
 razvoj lokalne demokratije;
 lokalni ekonomski razvoj;
 uređenje prostora i zaštitu životne sredine;
 razvoj evropskih i evroatlanskih integracija;
 socijalnu i dječju zaštitu i druge oblike zaštite;
 ostvarivanje, zaštitu i promociju ljudskih prava;
 afirmaciju i očuvanje tradicije, kulture i istorijskog nasljeđa;
 informisanje, obrazovanje, kulturu i sport.
2. Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće
uslove:
 da je upisana u registar nevladinih organizacija Crne Gore, sa sjedištem u Budvi, najmanje
godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;
 da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja u oblastima iz
tačke 1 ovog poziva;
 da je u prethodnoj godini, u oblastima iz tačke 1 ovog poziva, realizovala jedan ili više
projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije
jednokratne akcije;
 da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija i javnih
funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.
3. Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata, Odboru za izbor i imenovanja dostavi
sljedeće dokaze:
 ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i
vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;
 ovjerene kopije akta o osnivanju i statut organizacije;
 dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u predhodnoj godini: ugovor o finansiranju,
brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično u Budvi, i šre;
 izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu
upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera,
rukovodećih lica, lokalnih službenika/ namještenika, u smislu propisa o sprječavanju sukoba
interesa i lokalnih službenika i namještenika, i
 ovjerenu kopiju završnog računa (bilans stanja i bilans uspjeha) za prethodnu godinu.

4. Kandidat nevladine organizacije za člana Savjeta može biti lice koje:
 je crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji opštine Budva;
 posjeduje iskustvo od najmanje 3 godine u oblastima djelovanja iz tačke 1 ovog poziva za
koje se kandiduje;
 nije član organa političke partije, javni funkcioner ili rukovodeće lice;
 nije zapošljen/a u organima lokalne uprave i javnim službama.
5. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Savjeta, dužna je da za kandidata dostavi
i sledeće:
 ovjerenu fotokopiju lične karte;
 biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju radnog iskustva u nevladinim
organizacijama u trajanju od najmanje 3 godine u oblastima iz tačke 1 ovog poziva;
 izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice;
 izjavu da kandidat nije zapošljen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je osnivač
opština, i
 izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.
6. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
7. Predlozi za kandidate za za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
iz reda nevladinih organizacija podnose se Skupštini opštine Budva, Odboru za izbor i imenovanja,
na adresu Trg Sunca br. 3.
Napomena: Informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Službi Skupštine opštine
Budva ili putem telefona: 033/ 451-943.

Ovaj javni poziv će biti objavljen putem Lokalnog javnog emitera „Radio Televizija Budva” i
na web sajtu Opštine Budva: www.budva.me