08-03-2018

SDP Budva: Podržavamo Odluku o produženju moratorijuma na gradnju

Iz budvanskog SDP-a istakli su da produženje važenja Odluke o moratorijumu na gradnju stanova i apartmana za tržište, na području detaljnih urbanističkih planova Budva i Petrovac centar, predstavlja kontinuitet stava SDP i da podržavaju takvu odluku.

SDP Budva: Podržavamo Odluku o produženju moratorijuma na gradnju | Radio Televizija Budva

Jedan od ključnih prioriteta predizbornog programa SDP bila je prostorno-urbanistička sanacija i održivo planiranje prostora, kroz suspenziju dva najznačajnija Dup-a, izradu sanacionih planova, zaustavljanje dalje devastacije prostora gradnjom stanova za tržište i zaustavljanje prodaje vrijednih lokacija, navode iz OO SDP Budva.

Produženje važenja Odluke o moratorijumu na gradnju stanova i apartmana za tržište, na području detaljnih urbanističkih planova Budva centar i Petrovac centar, predstavlja kontinuitet stava SDP i zato takvu odluku podržavamo.

Iz SDP-a navode da ovi prioriteti nisu novina u politici SDP-a na lokalnom nivou. Potpredsjednik Opštine Jovo Zenović je početkom davne 2007. godine, podnio ostavku na svoju funkciju, vidjevši za kakav model “planiranja” se zalažu koalicioni partneri iz DPS.

Kako navode, odbornici SDP nisu glasali za donošenje Dup-a Budva Centar. Glasali su protiv formiranja preduzeća Budva holding, zbog skrivene namjere za otimanjem prostora, a kasnije inicirali njegovo gašenje. SDP nije dozvolio gradnju velikog stambenog kompleksa na lokaciji stadiona na Lugovima, usprotivili smo se “valorizaciji” lokaliteta Kraljičina plaža.

Nastali problemi u infrastrukturi, uzrokovani prekomjernom gradnjom u užem gradskom jezgru, moraju se riješiti prije nastavljanja gradnje na potezu Dup Budva centar (kanal za atmosferske vode, rekonstrukcija Mediteranske ulice i sl.). Novim propisima, opštinama je oduzeta nadležnost za donošenje i sprovođenje planova, stoga je potrebno da se, do donošenja plana generalne regulacije (oko 2,5 godine), nastavi moratorijum na Dup Budva centar, kao i Petrovac centar, sa nadom da će se budućim planom generalne regulacije donijeti bolje rješenje za mnoge lokacije. U vakumu, dok traje moratorijum, neophodno je da se opštine založi za saniranje terena i nastalih šteta.

Opredjeljujući se za donošenje moratorijuma početkom 2017.godine, od zabrane gradnje izuzeli smo infrastrukturu, objekte za stanovanje građana, kao i klasične hotele, jer su ključni preduslov daljeg razvoja turizma. Međutim, u vezi sa donošenjem moratorijuma, sada je problematična činjenica da važeći propisi relativiziju smisao moratorijuma. Naime, Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list CG” br. 2/18 od 10.01.2018.godine) prepoznaje kondo i mješoviti model poslovanja. Članom 96 tačka 2 ovog zakona predviđeno je da smještajne jedinice u hotelu sa mješovitim modelom poslovanja, mogu biti predmet pojedinačne prodaje uz mogućnost opcionog izdavanja na dobrovoljnoj osnovi, a procenat smještajnih jedinica namijenjenih prodaji ne može prelaziti 50% ili čak 60% ukupnih smještajnih kapaciteta hotela. Ovakav propis omogućava investitorima, da u okviru hotela izgrade maksimalnih 60% stambeno-apartmanskih kapaciteta namijenjenih prodaji na tržištu. Produžetak važenja moratorijuma iz koga su izuzeti svi hoteli, što je bio slučaj do sada, potpuno bi obesmislio zabranu gradnje.

Napominjemo da je Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Budva, u članu 9 stav 3 predviđeno da, ukoliko je dio hotela sa komponentama stambenih, poslovnih, apartmanskih i sličnih jedinica, za taj dio objekta će se naknada za komunalno opremanje obračunati kao za tu namjenu, a ne kao za hotele, što je norma koja obezbjeđuje pravičnost naplate naknade, ali nije u funkciji ograničavanja ili zabrane stanogradnje.

Takođe, ukazujemo i na nedostatke u važećoj Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva, u dijelu (član 9 tačka 5) koji omogućava da se za igradnju objekata tipa apart-hotel, kondo-hotel i garni-hotel, turističke vile, moteli, pansioni , apartmani turističkih apartmana plate komunalije sa koeficijentom 0,80, a koeficijent za stambene i stambeno-poslovne objekte površine preko 1500 m2 iznosi 1,50. Ovakve odredbe stvaraju prostor za manipulaciju i zloupotrebu u praksi.

Iz SDP-a kažu da umjesto izgradnje apartmana u svrhu turizma, u praksi se grade stanovi za tržište, investitor plaća znatno manje komunalija, a budžet opštine biva značajno oštećen.
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj treba takve projekte da prepozna, uoči razliku između turističkih apartmana i stambenih jedinica, definiše njihovu stvarnu namjenu i adekvatno ih pripremi za naplatu naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta. Takođe, primjetno je da se, za pojedine objekte,vrši odobravanje nesrazmjernih površina za pomoćne prostore i ostave naspram ukupne bruto građevinske površine, što stvara mogućnosti da se takav prostor prilikom gradnje prenamijeni u stambeni prostor, donoseći ogromnu korist investitoru, a budžet biva oštećen.

"Zato smatramo da je neophodno izvršiti provjeru stanja na terenu, kako bi se jasno utvrdilo da li su investitori koji su prijavili gradnju koja omogućava olakšice i umanjenja u plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaista izgradili objekte namijenjene turizmu, ili se radi o stanovima namijenjenim za prodaju na tržištu", istakli su iz SDP-a.

Sumirajući, SDP je saglasan da se donese Odluka o produženju moratorijuma, sa napomenom da se zabrana ne odnosi na hotele koji neće poslovati po kondo ili mješovitom modelu poslovanja, dakle na hotele bez komponenti stambenih, apartmanskih i sličnih jedinica, porodičnih kuća do 500 m2 i infrastrukture.

Takođe, zahtijevamo i izmjene važeće Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Budva, u dijelu koji normira koeficijente za obračun komunalija za različite objekte namijenjene turizmu, na način da ih preciznije definiše ili da ih izjednači sa stambeno-poslovnim objektima, zaključuju iz budvanskog SPD-a.