08-08-2020

TO Budva: Iznenađeni smo saopštenjem Petra Ivkovića

Iz TO Budva istakli su da je malo reći da su iznenađeni saopštenjem Petra Ivkovića, koje se ovih dana našlo u crnogorskim medijima, a odnosi se na njihov rad. U regovanju su kazali da ne žele da se bave motivima i namjerom javnog nastupa sa, kako smatraju, neprimjernim kvalifikacijama u specifičnom društvenom trenutku u našoj zemlji i našem gradu, ali podvlače da se stiče utisak da motivi i navodi nisu inspirisani ni vezani za oblast turizma.


Reagovanje TO Budva prenosimo u cjelosti:

Naše iznenađenje je bazirano na dugogodišnjoj profesionalnoj i korektnoj saradnji koju je TO Budva ostvarivala i ostvaruje sa gospodinom Ivkovićem, ponajprije kao predsjednikom udruženja turističkih agencija u Crnogorskom turističkom udruženju, istovremeno cijeneći njegovo višedecenijsko iskustvo u turizmu.

U svakom slučaju, ne želimo niti ćemo se baviti motivima i namjerom javnog istupa sa neprimjerenim kvalifikacijama u ovako specifičnom društvenom trenutku u našoj zemlji a posebno našem gradu, nažalost kako u ovoj organizaciji tako i u javnosti, stiče se utisak da oni nisu inspirisani ni vezani za oblast turizma. Djeluje nevjerovatno da je motiv objavljivanja saopštenja turističke prirode i struke.

Štaviše, neposredno nakon prvih zabilježenih slučajeva koronavirusa u zemlji, kao i mnoge stručne sugrađane, zamolili smo gospodina Ivkovića za savjete i sugestije radeći na dokumentu “Budva, turistička sezona i koronavirus – smjernice za izlazak iz krize” koji je baziran na savjetima i iskustvima turističke privrede Budve, ali i na iskustvima regiona i visokorazvijenih turističkih destinacija. U dokumentu na kojem se ozbiljno i temeljno radilo i nakon usvajanja na Izvršnom odboru, Turistička organizacija opštine Budva je, kao što je i javnost upoznata krajem aprila, prva u Crnoj Gori predložila oslobađanje od plaćanja članskog doprinosa TOB-u za ovu godinu kao direktnu olakšavajuću mjeru za privredu na uštrb svog budžeta. Takođe je predloženo niz olakšica za turističku privredu Budve za period od minimum 12 mjeseci, kako onih koje može i treba da sprovede lokalna samouprava i njene službe, tako i onih koje je planom i programom predvidjela TO Budva, o čemu je svakako ispred CTU-a upoznat i gospodin Ivković.

Prevashodno, “Smjernice” TO Budva predviđaju i osnivanje stručnog tijela koje će “rukovoditi” budvanskim turizmom u ovim vanrednim okolnostima. Jasno je da je TO Budva nakon iniciranja ovih smjernica, preduzela i realizuje aktivnosti iz svoje nadležnosti, ali u okviru svojih zakonskih ovlašćenja ne može ostvariti sve predviđeno. Izlaskom iz krize koja pogađa svakog našeg građanina moramo se baviti kvalitetno, odgovorno i organizovano na svim nivoima kao destinacija posvećena turizmu što podrazumijeva koordinirane aktivnosti i učešće svih relevantnih činioca u destinaciji u skladu sa nadležnostima, što je i predviđena uloga predloženog stručnog tima. Nasuprot tome, imamo višemjesečnu krizu funkcionisanja u većini lokalnih institucija na koju mi u TO Budva svakako nismo uticali i to u uslovima pandemije kojim je najviše ugrožen sektor turizma od koga kompletan ekonomski život grada zapravo i zavisi.

Stupanjem okolnosti vezanih za COVID 19, zatvaranje granica i praktično potpuno zaustavljanje turističkog prometa i prihoda, Turistička organizacija opštine Budva je shodno planu nesmetanog funkcionisanja i likvidnosti usljed krize izazvane koronavirusom koji je usvojio Izvršni odbor pristupila dodatnoj maksimalnoj racionalizaciji raspoloživih sredstava, štedljivo i efikasno raspoređujući finansijska sredstva prenijeta iz 2019. godine, s obzirom na to da je godina u kojoj se nalazimo - godina do sada praktično bez prihoda od naplate boravišne takse.

Zahvaljujući pozitivnoj poslovnoj prethodnoj godini iz akumuliranih sredstava u Turističkoj organizaciji Budve je još uvijek stabilna isplata ličnih dohodaka i redovnih režijskih troškova, realizacija započetih projekata i plaćanje prispjelih obaveza, kao i neophodno ulaganje u on-line marketing destinacije na strateški važnim emitivnim tržištima. Za razliku od značajnog broja ostalih turističkih organizacija koje su već neko vrijeme u problemu sa redovnim funkcionisanjem i prinuđene da se obraćaju za mjere pomoći jer prilivi koji su planirani izostaju svim turističkim organizacijama, TO Budva još uvijek sličnim zahtjevima nije dodatno opteretila osnivača ili državu.

Kada je riječ o aktivnostima TO Budva, još jednom radi crnogorske javnosti, podsjećamo da je TO Budva prva u Crnoj Gori, još početkom maja u skladu sa Smjernicama pokrenula i vodi vidne promotivne kampanje, kako na domaćem tržištu: “Budva, tvoj dom na moru”, tako i na regionalnom: “Budva, ljubav koja traje”. Kampanje realizujemo putem svih kanala promocije sa fokusom na online u okviru čega je i upravo plasirani besplatni paket Viber stikera. Od projekata u poslednjih nekoliko mjeseci, sa velikim zadovoljstvom izdvajamo: početak rada na Strategiji razvoja turizma u Budvi, izradu novih izdanja brošura: kataloga privatnog smještaja i završetak izrade kataloga smještaja u budvanskim hotelima, “gastro brošure”, izrada i distribucija nekoliko dvojezičnih info flajera koji se odnose na preporuke i mjere zaštite od koronavirusa itd. Zatim nabavka i postavljanje solarne “pametne klupe” ispred Starog grada, završetak radova na II fazi markacije kulturno istorijskih znamenitosti Starog grada, okončanje procesa nabavke i postavljanja info totema ispred Starog grada, realizacija I faze izletišta “Malo brdo” u Petrovcu u saradnji sa nadležnim sekretarijatom za komunalno stambene poslove, čišćenje i održavanje desetine kilometara planinarskih staza na teritoriji grada, redovan rad 8 turističko informativnih biroa u ovoj vrlo specifičnoj sezoni i ograničenim uslovima. U saradnji sa JU “Muzeji i galerije Budva” uradili smo dvije virtuelne ture koje na najljepši način prikazuju bogatstvo gradskog muzeja i Spomen dom “Stefan Mitrov Ljubiša”. U saradnji sa turističkom privredom, prije svega našim hotelijerima i izdavaocima smještaja, organizujemo i nagradne igre sa besplatnim boravcima u objektima na obali i redovno ažuriramo podatke o postojećem stanju i budućim potezima koje zajedno možemo da učinimo u cilju poboljšanja cjelokupnog ambijenta. Realizovali smo saradnju sa proizvodjačima suvenira i rukotvorina na teritoriji našeg grada na osnovu ranije objavljenog javnog poziva. U martu smo objavili javni poziv za podršku/subvenciju izdavaocima tzv privatnog smještaja, u vidu pokrivanja dijela kamatne stope turističkih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka za adaptaciju i podizanje kvaliteta postojećih ili izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju. Kako je uslijedila pandemija i banke odlučile da se u tom trenutku ne upuštaju u kreditiranje pa ni korišćenje ovog javnog poziva, vjerujemo da će se u periodu pred nama i sa oporavljenom finansijskom situacijom steći uslovi da se ovaj vid direktne podrške, od koje ne odustajemo, i realizuje. Objavili smo po prvi put i Javni poziv turoperatorima i turističkim agencijama za dobijanje direktne podrške TOB-a za realizaciju noćenja u individualnom/privatnom smještaju. Takođe je donijeto niz akata, regulativa i internih procedura u cilju daljeg unapređenja poslovnih procesa u organizaciji.
I da ne nabrajamo dalje.

A nakon organizacije Dočeka 2020.godine i najposjećenijeg grada za vrijeme Novogodišnjih praznika do sada, planirali smo i druge manifestacije koje grade prepoznatljiv imidž Budve već godinama. Samostalne i zajedničke manifestacije u saradnji sa nevladinim sektorom, Grad Teatrom i drugim relevantnim subjektima, čak i npr. organizaciju dodjele nagrada preduzećima i pojedincima u turizmu i ugostiteljstvu u našoj opštini za prethodnu 2019. godinu koja će se organizovati po prvi put do sada. Ali je taj manifestacioni dio aktivnosti odložen ili obustavljen iz razloga opšte situacije, prekida turističkih putovanja i aktuelnih ograničavajućih mjera okupljanja. Nakon sastanka sa turističkim agencijama koje najvećim postotkom učestvuju u turističkom prometu grada, postignut je i dogovor o zajedničkom radu na marketing konceptu za 2021. godinu.

Konačno, bez namjere da odgovaramo ili polemišemo na neprimjerene kvalifikacije i riječi koje je gospodin Ivković izrekao “cijeneći” naš rad, smatramo da se naša djela vide i govore dovoljno. Ali i da uvijek, kao i sada, težimo boljem bez obzira na teške okolnosti u kojima poslujemo.

TO Budva će i dalje nastaviti da konsultuje turističku privredu grada kada je u pitanju donošenje najvažnijih odluka, cijeneći da je cilj našeg postojanja, pored unapređenja i stvaranja što kvalitetnije turističke destinacije, istovremeno i biti servis turističke privrede Budve zajedno sa svim ostalim javnim subjektima.“ – ističu u Turističkoj organizaciji opštine Budva.