01-12-2019

U nastavku 27. sjednice SO Budva pred odbornicima 32 tačke dnevnog reda

Predsjednik SO Budva Krsto Radović, zakazao je nastavak 27. sjednice Skupštine opštine Budva za sjutra (2. decembar), sa početkom u 9 časova u sali Opštine Budva.

U nastavku 27. sjednice SO Budva pred odbornicima 32 tačke dnevnog reda | Radio Televizija Budva

DNEVNI RED 27. SJEDNICE SO BUDVA:

Tačke dnevnog reda razmatrane 14. oktobra 2019. godine

1. Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Budva (Marija Kusovac);
2. Predlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva;
3. Predlog Rješenja o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Poslovnika;
4. Predlog Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Budva;
5. Predlog Odluke o dodjeli nagrada Opštine Budva;
6. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednice Odbora za Statut i propise (Iva Midorović);
7. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i člana Odbora za komunalno-stambenu djelatnost (Krsto Radović);
8. Predlog Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise i predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora (Dragan Krapović);
9. Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za komunalno-stambenu djelatnost (Milo Duletić);
10. Predlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju odbornika Skupštine opštine Budva koji će prisustvovati pri sklapanju braka (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 07/17, 13/17, 22/17, 47/17);
11. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva-Budvanska rivijera;
12. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju početne cijene zakupa zemljišta u vlasništvu Opštine Budva;
13. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Budva za 2018. godinu;

Tačke dnevnog reda razmatrane 21. oktobra 2019. godine

14. Razmatranje polugodišnjeg Izvještaja o ostvarivanju budžete Opštine Budva za period januar-jun 2019. godine;
15. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Budva za 2019.godinu (rebalans);
16. Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti;
17. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju DUP-a „Petrovac-Centar“;
18. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju DUP-a „Bečići;

Preostale tačke koje su na dnevnom redu u nastavku zasjedanja

19. Predlog Odluke o potvrđivanju Zaključka o ispravci tehničke greške u Programu privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period 2019-2023.godine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 06/19);
20. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (žičara);
21. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (kapela Jaz);
22. Predlog Zaključka o utvrđivanju mjera u cilju zaštite i unapređenja prostora;
23. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti (katastarska parcela 4274 KO Maine);
24. Predlog Odluke o davanju ovlašćenja Predsjedniku (Pavlović Aleksandar);
25. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o razmjeni nepokretnosti;
26. Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;
27. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednika Savjeta JU Muzeji i galerije Budve (Ivan Pejović);
28. Predlog Rješenja o imenovanju predsjednika Savjeta JU Muzeji i galerije Budve (Bojan Šumar);
29. Predlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta JU Muzeji i galerije Budve;
30. Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta JU Muzeji i galerije Budve;
31. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. “Akademija znanja” Budva (Adrijana Zenović);
32. Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o. “Akademija znanja” Budva (Nikola Božović);
33. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. “Parking servis” Budva (Milivoje Radulović);
34. Predlog Rješenja o imenovanja člana Odbora direktora d.o.o. “Parking servis” Budva (Vido Anđus);
35. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva (Slavica Maslovar);
36. Predlog Rješenja o imenovanja člana Odbora direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva (Zdravko Pavlović);
37. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva (Petar Dobrljanin);
38. Predlog Rješenja o imenovanja člana Odbora direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva (Božo Vavić);
39. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga d.o.o. “Mediteranski sportski centar);
40. Predlog Odluke o oglašavanju na teritoriji Opštine Budva;
41. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Mediteran reklame“ Budva;
42. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o.”Mediteran reklame”Budva za 2018.godinu);
43. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o.”Mediteran reklame”za 2019.godinu);
44. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o.”Parking servis Budva”Budva za 2018.godinu);
45. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o.”Pogrebno preduzeće”Budva za 2018.godinu);
46. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”;
47. Predlog Odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Opštine Budva;
48. Predlog Odluke o mjesnim zajednicama;
49. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Gospoština”;
50. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Gornji Pobori 2”.