09-09-2019

U toku predkonsultacije o rebalansu budžeta

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputio je Javni poziv za prethodno konsultovanje u vezi pripreme Nacrta odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu.

U toku predkonsultacije o rebalansu budžeta | Radio Televizija Budva

Obavještavaju se građani Opštine Budva, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi lokalne uprave i privredna društva i ustanove čiji je osnivač Opština, državni organi i službe, pravna lica, preduzetnici i ostali zainteresovani subjekti da dostave predloge i stavove u vezi sa donošenjem Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu (rebalans budžeta).

Sekretarijat za finansije kao obrađivač Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku prethodnog konsultovanja (period prije izrade samog nacrta odluke) obaviještava zainteresovane subjekte da svoje predloge i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekretarijat za finansije Opštine Budva, kancelarija br. 78, Trg sunca br. 3; putem e-mail adrese [email protected]

Period predviđen za prijem predloga i stavova u postupku prethodnog konsultovanja traje od 05.09. do 12.09.2019. godine.

Sekretarijat za finansije je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja, do 14.09.2019. godine a isti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me dana 16.09.2019. godine.

Sekretarijat za finansije prilikom sačinjavanja Nacrta Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu, koristi i podatke iz Izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja, ukoliko bude sugestija i predloga.