27-07-2016

UP: Navodi turiste da mu je naplaćeno 300 eura se provjeravaju

UP: Navodi turiste da mu je naplaćeno 300 eura se provjeravaju | Radio Televizija Budva

Redakciji Pobjede obratila se Sandra Radojević iz Buljarice, koja je kazala da je njenim gostima na graničnom prelazu Dobrakovo traženo 300 eura, jer ne posjeduju ,,bijeli karton“.

"Moji gosti su uredno registrovani 20. jula u Turističkoj organizaciji Budva info Petrovac da su 18. jula ušli u Crnu Goru i u njoj boravili pet dana do 23. jula. Pogranična policija na graničnom prelazu Dobrakovo im je 23. jula najprije tražila 300 eura, a kad su kazali da nemaju taj novac poslati su kod načelnice koja im je uzela 50 eura, bez ikakve potvrde", tvrdi Radojević.

Ona je dodala da njeni gosti ne znaju imena tih policijskih službenika, ali za načelnicu su kazali da ima dugu crnu kosu. Radojević je poslala registraciju koju su joj odštampali u TOB Info punkt Petrovac, kao dokaz o prijavi.

"Shodno Zakonu o strancima, novčanom kaznom od 60 do 600 eura kazniće se za prekršaj stranac ako u predviđenom roku nije podnio prijavu odnosno odjavu boravka.

Ukoliko se prilikom graničnih provjera na izlasku iz Crne Gore utvrdi da je stranac bio u obavezi, a nije podnio prijavu, odnosno odjavu boravka, granična policija shodno Zakonu o prekršajima može strancu izdati prekršajni nalog na novčanu kaznu u iznosu od 60 €, a ukoliko stranac prihvati novčani nalog kazna se umanjuje za jednu trećinu tako da je u obavezi da izvrši uplatu u iznosu od 40 €.

Dakle, nije tačna informacija da se turistima na izlasku iz Crne Gore naplaćuje 300 € zato što im nije bio prijavljen boravak.

Shodno Zakonu o strancima, stranac kome je izdata viza za duži boravak (viza D) ili boravi u Crnoj Gori do 90 dana, dužan je da podnese prijavu boravka u mjestu u kome namjerava da boravi, na propisanom obrascu. Prijava se podnosi policiji, u roku od 24 časa od dolaska u mjesto boravka.

U slučaju kad stranac koristi usluge davaoca smještaja, obavezu podnošenja prijave, odnoso odjave boravka za stranca policiji ima davalac smještaja, u roku od 12 časova od dolaska. U smislu Zakona o strancima davalac smještaja je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja turističku i ugostiteljsku djelatnost, odnosno pruža turističke i ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam, kao i drugo privredno društvo, preduzetnik i lice koje za naknadu prima lica na smještaj odnosno organizuje smještaj za svoje zaposlene ili članove u objektu zatvorenog tipa.

Stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, može prijavu i odjavu boravka podnijeti preko turističkih agencija ili preko turističke organizacije.

Davalac smještaja koji ne podnese prijavu ili odjavu boravka za stranca kojem pruža usluge smještaja kazniće se novčanom kaznom od 500 do 3.000 €. Za ovaj prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom novčanom kaznom od 150 do 500 €.

Takođe, kažnjava se i fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom od 150 do 500 €, kao i preduzetnik novčanom kaznom od 300 do 1.500 €", navodi se u saopštenju Uprave policije.