04-10-2019

URA Budva: Iniciraćemo formiranje Savjeta za sport u okviru Skupštine opštine

Praksa pripreme i predlaganja lokalnih akata od strane jednog organa lokalne uprave, poput strategije o sportu, programa i odluka kojima se tangira finansiranje i nagrađivanje sportskih kolektiva i sportista, treba da bude promijenjena u cilju uspostavljanja legitimnijeg, efikasnijeg i profesionalnijeg odnosa prema radu i rezutatima sportskih kolektiva u opštini Budva, saopštio je danas Blažo Rađenović, član Opštinskog odbora URA u Budvi.

URA Budva: Iniciraćemo formiranje Savjeta za sport u okviru Skupštine opštine | Radio Televizija Budva

On navodi da se među sportistima i građanima Budve nažalost stiče dojam da se praksa neopravdanog favorizovanja određenih sportskih klubova i pojedinaca, koja je postojala za vrijeme vladavine OKG-a u Budvi, ponavlja, iako i tada kao ni danas nije bilo pokrića za istu u vidu ostvarenih rezultata.

“To je razlog što želimo da utičemo na objektivno i neselektivno stimulisanje sportskih kolektiva i sportista u cilju postizanja jos boljih rezultata, ali i da se nagrađuju najbolji, a ne politički ili lični favoriti.. Predlažemo da se osnuje Savjet za sport, koji će imati nekoliko krucijalnih nadležnosti u cilju unaprijeđenja procesa finansiranja i nagrađivanja sportista. Prvenstveno, a radi uključivanja ključnih subjekata u procese donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti sporta, je neophodno da Savjet bude nadležan za pripremu Strategije razvoja sporta i da isti, pored predstavnika organa uprave i relevantnih institucija, bude sastavljen od istaknutih sportskih radnika i uzornih sportista izabranih putem javnog konkursa“, ističe Rađenović.

Ukazuje da bi tako formiran Savjet imao pun legitimitet da odlučuje o predlozima i priprema relevantne akte koji determinišu kriterijume i uslove finansiranja i nagrađivanja sportskih klubova i pojedinaca, čime bi se, smatra, cijeli proces učinio legitimnijim i transparentnijim, sa većim stepenom konsenzusa sa onima na koje se odnosi, a što je, navodi on, u prethodnom periodu nedostajalo.

„Bilo koji vid centralizacije procesa odlučivanja o sportu i njegovim sljedbenicima, koji podrazumijeva jednostrano predlaganje i usvajanje akata, donošenje odluka iza zatvorenih vrata sa ad hoc formiranim komisijama u kojima ne učestvuju predstavnici sporta, stvara nezadovoljstvo među sportskim kolektivima koje smo kao odgovorna vlast dužni da spriječimo i budemo utemeljivači pozitivne prakse, transparetnog, objektivnog i na valjanim i opšteprihavćenim kriterijumima zasnovanog odlučivanja“, navodi Rađenović.

Zaključuje da će zbog toga URA u Budvi ovu inicijativu uputiti Skupštini opštine i insistirati da se u što kraćem roku formira Savjet za sport, kao stalno radno tijelo.