18-01-2021

Aerodromi Crne Gore izgubiće više od 14 miliona eura na sporove sa svojim radnicima

Aerodromi Crne Gore izgubiće najmanje 14,1 milion eura na sporove sa svojim radnicima zbog pogrešno obračunatih zarada za period od avgusta 2008. do decembra 2018. godine.

Aerodromi Crne Gore izgubiće više od 14 miliona eura na sporove sa svojim radnicima | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

U revizorskom izvještaju kompanije za 2019. godinu, koji je dostavljen nadležnim instutucijama tek prošle sedmice, navodi se da gubici mogu biti i veći jer, kako prenose Vijesti, još nijesu okončani sudski sporovi sa 239 radnika.

Reviziju je obavilo Društvo za reviziju finansijskih iskaza Eurorev, a završena je krajem novembra prošle godine. Sada će retroaktivno profit kompanije biti smanjeni za taj iznos, što će nanijeti ogromnu štetu Aerodromima, a posredno i državnim javnim finansijama jer država gubi dividendu.

Neraspoređena dobit Aerodroma na kraju 2019. iznosila je 16,6 miliona eura, pa će isplatom i knjiženjem ovih gubitaka ona nestati.

“Rashodi ranijih godina u iznosu od 14,18 miliona eura odnose se na ukalkulisane troškove za vansudska poravnanja po osnovu pogrešno obračunatih zarada zaposlenih za period od avgusta 2008. godine do decembra 2018. Ovi izdaci obuhvataju razliku za startni dio zarade, neiskorišćene godišnje odmore, prekovremeni rad, naknade za topli obrok, zimnicu, regres, jubilarne nagrade i bolovanja, i obračunati su u bruto-iznosu (neto naknade uvećane za poreze i doprinose na zarade)”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Veći iznos ukalkulisanih naknada je isplaćen u 2019. i prošloj godini, ali 239 radnika ne prihvata ponuđene sporazume, pa su iz tih razloga pokrenuli sporovi pred nadležnim sudovima.

“Stoga, treba očekivati da će na iznos naknade koji sudovi budu presudili biti obračunata zatezna kamata do dana isplate obračunatih naknada i pripadajući sudski troškovi”, navodi se u revizorskom izvještaju.

U svom finansijskom izvještaju za 2019. godinu, kojeg je ovlašćeno lice – izvršni direktor Aerodroma Danilo Orlandić poslao Poreskoj upravi u maju prošle godine, obaveze prema radnicima zbog poravnanja i izgubljenih sporova navedeni su pod ostale kratkoročne obaveze.

Revizor sada smatra da dosadašnje knjiženje tih troškova nije bilo zakonito i zahtijeva da se ovi gubitci retroaktivno knjiže kao ispravke materijalno značajnih grešaka, odnosno da se do sada prikazivani profit kompanije smanji za 14 miliona.

“Iz tih razloga, rashode ranijih godina u iznosu od 14,18 miliona eura trebalo je knjižiti kao efekat retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka kao gubitak ranijih godina. Rashodi ranijih godina su precijenjeni za iznos od 14,18 miliona eura za troškove zarada, naknade zarada i za iznos od 208 hiljada eura za ostale lične rashode, dok je dobitak ranijih godina precijenjen za 14,39 miliona”, navedeno je u izvještaju revizora.

Vijesti pišu da ostaje nejasno kako je moguće da su zarade i ostale naknade zaposlenima na Aerodromima nezakonito obračunavane deset godina i da je to tek primjećeno 2019. kada je Vlada pokrenula postupak davanja aerodroma pod koncesiju inostranim partnerima.

Revizija finansijskog izvještaja Aerodroma za 2018. koju je radio isti revizor, napisana je sa godinu kašnjenja, u junu prošle godine a i ona je prošle sedmice dostavljena nadležnim Vladinim institucijama. Ova revizija ne pominje gubitke po osnovu pogrešno obračunatih zarada i naknada za zaposlene.