30-06-2015

Crkva traži da u Budvi podigne još tri zgrade

Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, odnosno njenoj parohiji mainsko-braićkoj, nikako se nije dopala ideja Opštine Budva da sa njihove parcele, tik uz Drugu osnovnu školu, izmjenama planskog dokumenta Detaljni urbanistički plan “Podkošljun”, izbriše tri manje stambene zgrade i na tom mjestu predvidi parking i okretnicu namijenjenu toj školskoj ustanovi.

Crkva traži da u Budvi podigne još tri zgrade | Radio Televizija Budva

To je crkva jasno stavila do znanja primjedbom, koju je krajem maja na adresu opštinske Agencije za planiranje prostora, dostavila parohija zahtijevajući, kako se navodi “da se kapaciteti na katastarskoj parceli 726/3 (Urbanistička parcela 52 u bloku 12 ), vrate, a dati su važećim DUP-om”.

Riječ je o parceli preko puta crkve Sveta Petka, na gradskoj zaobilaznici, gdje su provobitnim DUP-om “Podkošljun”, koji je urađen još davne 2009. bile ucrtane tri manje građevine, koje bi imale garažu, prizemlje i jedan sprat. Crkva je imala ambicije da na toj parceli, od nekih 1.000 kvadrata, umjesto stambenih, gradi turističke objekte, pa je, nakon što je 2013. počela izrada izmjena planskog dokumenta, dostavila zahtjev da se izvrši prenamjena, ali isto tako da se na sve tri građevine dodaju još po dva sprata.

Umjesto da im Opština izađe u susret, novim planskim dokumentom, koji je prošao javnu raspravu, na toj uskoj zemljišnoj parceli, izbrisani su svi objekti, a ucrtana manja okretnica i parking namijenjen osnovnoj školi.

Ipak, Opština nije ostala dužna crkvi, jer je na velikom zemljišnom kompleksu preko put parcele, pored crkve Sveta Petka, ucrtala veliki stambeno-poslovni kompleks.

Da bi se iskupili, planeri u Mitropoliji, ucrtali su dodatnih 4.000 kvadrata stambenog prostora i dozvolili da stambeni kompleks bude od osam etaža. Na toj parceli su i ranijim planom bile ucrtane zgrade, ali za dva sprata niže.

Tako su crkvi na osnovu brisanja tri manje zgrade, na velikom zemljišnom kompleksu površine 4.482 kvadrata, na dobru crkve Sveta Petka, ucrtani objekti za stanovanje „veće gustine“ ukupne bruto građevinske površine 17.928 kvadrata.

Da crkva nije zadovoljna nagodbom, jasno je nakon što je prije dva dana na zvaničnom opštinskom sajtu Agencija za planiranje prostora objavila sve pimjedbe građana, na izmjene i dopune DUP “Podkošljun”, među kojima je pimjedba sa zahtjevom parohije da joj se vrati pravo da gradi zgrade.

Opština Budva je još dužna pola miliona eura Mitropoliji na ime izuzimanja zemlje dobra crkve Sveta Petka, upravo dijela, kojim je prošla gradska zaobilaznica i podijelila dobro na dva dijela na kojem su sada ucrtavane zgrade.

Krajem 2012. Mitropolija je blokirala račun Opštine na iznos od milion i po eura, na ime neplaćene naknade za izuzetu zemlju.

Mitropolija crnogorsko-primorska važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, a na njenim brojnim parcelama je predvidjela gradnju, kako hotelskih, tako i stambenih objekata.