20-10-2021

Javna rasprava u vezi sa nacrtom Odluke o radnom vremenu

Sekretarijat za privredu Opštine Budva uputio je poziv svim građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima, umjetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa nacrtom Odluke o radnom vremenu.

Javna rasprava u vezi sa nacrtom Odluke o radnom vremenu | Radio Televizija Budva

Foto: ARhiva

Javna rasprava o nacrtu Odluke o radnom vremenu trajaće 15 dana, od 21.10. do 05.11.2021. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Sekretarijat za privredu obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o radnom vremenu, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za nacrt Odluke o radnom vremenu, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen najkasnije do 12.11.2021. godine i objavljen u skladu sa Programom javne rasprave.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ODLUKE O RADNOM VREMENU U PERIODU OD 21.10 DO 05.11.2021. godine


Program javne rasprave za nacrt Odluke o radnom vremenu dostupan je u periodu od 21.10. do 05.11.2021. godine na:
- internet adresi Opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Lokalna uprava/Sekretarijat za privredu/Novosti;

- na oglasnoj tabli Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3 i

- u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija.

Nacrt Odluke o radnom vremenu biće dostupan svim zainteresovanim strankama u periodu od 21.10. do 05.11.2021. godine:

- u kancelariji broj 81 Sekretarijata za privredu Opštine Budva, Trg sunca br. 3, Budva, u terminu od 09.00 h do 11.00 h.

- na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Lokalna uprave /Sekretarijat za privredu/Novosti i

- na oglasnoj tabli Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva.

- Program održavanja javne rasprave predviđa javno učestvovanje zainteresovanih subjekata u prostorijama Opštine Budva na slijedeći način:


Zainteresovani subjekti su: gradjani, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, državni organi i službe, pravna lica, umjetnici i ostali zainteresovani subjekti.


Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđen Nacrt odluke zaintersovane stranke mogu slati pisanim putem:
- na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za privredu (kancelarija br.81), Trg sunca br.3, Budva i

-preko Građanskog biroa Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva;
ili elektronskim putem na adresu: [email protected] i sladjana.bojovic @budva.me, u periodu od 21.10. do 05.11.2021. godine.

Sekretarijat za privredu Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 12.11.2021. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke biće objavljen na oglasnoj tabli Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva, na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Lokalna uprava /Sekretarijat za privredu/Novosti.