24-10-2021

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. godinu.

Javni konkurs  za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. godinu | Radio Televizija Budva

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava namijenjena Budžetom Opštine Budva za 2021. godinu nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi, u iznosu od 100.000,00 EUR, a za podršku projektima nevladinih organizacija i programima nevladinih organizacija sa posebnim statusom, koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Budva, i to u oblastima koje:

1. zaštita i obezbijeđivanje ljudskih prava, posebno ranjivih grupa kao što su mladi, žene, stari i nemoćni, lica sa invaliditetom;

2. zaštita prirode, ekologija, održivi razvoj, zaštita prostora, podizanje nivoa urbane kulture;

3. borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;

4. borba protiv svih vrsta nasilja i bolesti zavisnosti;

5. mladi, njihovo aktivno uključivanje u zajednicu i rješavanje problema mladih (edukacija, zapošljavanje, volonterizam, inkluzija i slično);

6. njegovanje tradicije i kulturnog nasljeđa i čuvanje od zaborava običaja ovog kraja kroz muziku, ples, igru, tradicionalnu kuhinju, narodnu nošnju itd;

7. kulturni razvoj i edukaciju kroz kreativno pisanje, amatersko pozoriše, muzičko stvaralaštvo, kinematografiju, itd;

8. podizanja svijesti građana o značaju i uključivanje u procese cjeloživotne edukacije, informatičkog opismenjavanja, medijske pismenosti, volonterskog rada itd;

9. podsticanje multietničkog i multikulturalnog dijaloga i suživota;

10. zaštita životinja.

Konkurs je objavljen dana 21.10.2021. godine na internet adresi Opštine Budva – www.budve.me , naa RTV Budva i na oglasnoj tabli Opštine Budva.

II Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim oganizacijama i (u daljem tekstu: Komisija), koju je obrazovao Predsjednik Opštine Rješenjem br. 01-082/21-2619/2
od 07.10.2021.godine na osnovu bodova koju utvrde nezavisni procjenjivači.

III Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, kao i metodološkog postupka, propisan je Obrazac za prijavu projekta, koji se sastoji iz:

Prijavni formular, ovjeren pečatom i potpisan od strane osobe ovlašćene zazastupanje (Obrazac 1),

Projektni prijedlog, ovjeren pečatom i potpisan od strane osobe ovlašćene zažzastupanje (Obrazac 2),

Pregled budžeta (Prilog 1)

Plan aktivnosti i promocije (Prilog 2).

IV Dodatna dokumentacija se dostavlja u jednom štampanom i jednom elektronskom primjerku i treba da sadrži sljedeće:

• Ovjerena fotokopije Rješenja o upisu nevladine organizacije u Registar nevladinih organizacija i Rješenja o izvršenim promjenama, ukoliko ih ima (ne misli se na ovjeru pečatom organizacije, već na ovjeru u nadležnoj instituciji);

• Statut nevladine organizacije;

• Osnivački akt nevladine organizacije;

• Kopije Ugovora o angažmanu (ugovor o radu, djelu, volonterskom radu itd) zaposlenih u nevladinoj organizaciji, ukoliko ih ima, kao i biografije osoba koje će biti angažovane u realizaciji
projekta (iz tabele Imena zposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga) ;

• Saglasnost/mišljenje/preporuku institucije/a sa kojima će se sarađivati na projektu, posebno ako aktivnosti projekta zavise od djelovanja tih institucija;

• Popunjena Finansijska identifikaciona forma (Prilog 3);

• Izjava podnosioca prijave da su sve obaveze nevladine organizacije izmirene po osnovu poreza i doprinosa.

• Kopija finansijskih izvještaja (bilans stanja i bilans uspjeha) za poslednju fiskalnu godinu osim ako organizacija nije registrovana u godini kada je Konkurs raspisan. Na osnovu bilansa stanja i bilansa uspjeha Komisija će izvršiti kontrolu izmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa kod Poreske uprave.

• Kopija narativnog izvještaja o radu organizacije i realizovanim projektima i njihovoj finansijskoj vrijednosti od osnivanja do danas;

• Potpisanu i pečatiranu pisanu Izjavu ovlašćenog lica (Prilog 4) da nevladina organizacija nije:

pod bankrotom,

niti je bilo kakvo plaćanje prema NVO obustavljeno prema sudskoj presudi koje je rezultiralo totalnim ili djelimičnim gubitkom prava na upravljanje i raspolaganje imovinom,

niti su bilo kakvi pravni postupci pokrenuti protiv NVO, a koji uključuju nalog za suspenziju plaćanja i mogu rezultirati u proglašenju bankrota ili povlače potpuni ili djelimični gubitak prava na upravljanje i raspolaganje imovinom,

niti je NVO konačnom presudom osuđena za prekršaj ili prestup koji se tiče ponašanja u poslu,

niti su bili krivi za bilo koju drugu ozbiljnu grešku u profesionalnom ponašanju,

niti su propustili ispuniti bilo kakve obaveze koje se odnose na plaćanje socijalnog osiguranja ili poreza,

niti su bili krivi za ozbiljno dostavljanje netačnih informacija u pogledu profesionalnih aktivnosti,

niti su bili proglašeni krivima u izvođenju, usljed bilo kakvog narušavanja ugovornih obaveza,

izjava lica ovlašćenog za zastupanje organizacije da:

su svi podaci navedeni u prijavi tačni,

da ovlašćeno lice i NVO nijesu u konfliktu interesa po bilo kom osnovu definisanom u Smjernicama za aplikante (str. 4),

V Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa, registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi.

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio nedostajućih sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta/ programa i dužna je da to naznači.

VI Sekretarijat za lokalnu samoupravu određuje datume: 25.10, 27.10, 29.10.2021. godine kao “Dan otvorenih vrata” na kojem će informisati zainteresovane nevladine organizacije o svim
pitanjima od značaja za učešće na Konkursu, od 09:00h do 14:00h, u kancelariji broj 3.

VII Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti od kontakt osobe Dragane Đurašević svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova na telefon 033/451-272 ili mejl adresu [email protected] .

VIII Konkrus je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

IX Detaljnije informacije u vezi ovog Konkursa se mogu naći u Smjernicama za aplikante za prijavu na Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Budva.

X Prijave sa potrebnom dokumentacijom po ovom Konkursu podnose se zaključno sa 19.11.2021. godine, do 12:00 časova, na Pisarnici ili putem pošte.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.