28-12-2017

Javni poziv u vezi Nacrta odluke o NVO Opštine Budva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu uputio je Javni poziv za prethodno konsultovanje, građanima opštine Budva, pravnim licima, organima uprave Opštine, javnim službama čiji je osnivač Opština, mjesnim zajednicama, državnim organima i službama, medijima, nevladinim organizacijama, kao i svim zainteresovanim subjektima da dostave potrebe, interese i stavove u vezi pripreme Nacrta Odluke o nevladinim organizacijama Opštine Budva.

Javni poziv u vezi Nacrta odluke o NVO Opštine Budva | Radio Televizija Budva

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku prethodnog konsultovanja, Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavještava subjekte da svoje potrebe, interese i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Trg sunca br. 3, putem e-mail adrese [email protected] ili u neposrednoj komunikaciji sa službenicom Draganom Đurašević, svakog radnog dana od 12 do 14 časova (kancelarija br.7) za vrijeme trajanja perioda prethodnog konsultovanja od 15.01.2018. do 23.01.2018. godine.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o istom do 30.01.2018. godine, koji će biti objavljen na adresi Opštine Budva www.budva.me najkasnije do 02.02.2018. godine.

Nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja Izvještaja, Sekretarijat za lokalnu samoupravu će pripremiti Nacrt Odluke o nevladinim organizacijama koji će biti upućen na javnu raspravu.