17-12-2019

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u Opštini Budva objavljuje javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020. godinu.

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020. godinu | Radio Televizija Budva

Javni poziv se raspisuje radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima.


Nezavisni procjenjivač mora ispunjavati slijedeće uslove:

– najmanje pet godina iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;
– iskustvo u ocijenjivanju projekata;
– najmanje pet godina iskustva u radu u makar jednoj oblasti određenom ovom Odlukom za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva je:

– u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Budvi;
– angažovano (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Budvi;
– lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Budvi;
– javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje spriječavanje korupcije;
- u radnom odnosu u jedinici lokalne samouprave - Opštini Budva.

Nezavisni procjenjivač podnosi Komisiji sledeću dokumentaciju:

- biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata:
- izjavu o iskustvu u ocjenjivanju projekata ili drugi relevantni dokaz
- izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Budvi, najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača:
- izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Budvi;
- izjavu da nije javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje spriječavanje korupcije i
- izjavu da nije u radnom odnosu u organima lokalne uprave i samouprave Opšatine Budva.

Zadatak nezavisnih procjenjivača je:

- ocjenjivanje prijedloga projekata/programa;
- popunjavanje liste za ocjenu prijedloga projekta/programa;
- dostavljanje liste prijedloga projekata/programa koje treba da podrži Komisija.

Komisija donosi Odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača, koja će se objaviti na intenret portalu Opštine Budva u roku od 10 dana od završetka javnog poziva.

Uloliko nezavisni procjenjivač ne ispunjava uslove predviđenje Javnim pozivom ili prijava na Javni poziv nije podnesena u predviđenim roku, takva prijava se neće razmatrati.

Napomena: Prijavni Obrazac sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Geađanskom birou Opštine Budva ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 27.12.2019. godine) na adresu: Opština Budva, Sekreterijat za lokalnu samoupravu, Trg Sunca broj 3, 85310 Budva.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 9 do 11 časova u Sekreterijatu za lokalnu samoupravu (kancelarija broj 11) i na telefon (033)451 451.