28-10-2014

Javni poziv za prethodnu konsultaciju za novi Akcioni plan za rodnu ravnopravnost

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva upućuje Javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese i stavove u vezi sa donošenjem Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost (LAPRR) Opštine Budva za period 2015-2016. godine.

Javni poziv za prethodnu konsultaciju za novi Akcioni plan za rodnu ravnopravnost | Radio Televizija Budva

Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost (LAPRR) Opštine Budva za period 2015-2016.godine formirana je rješenjem Predsjednika Opštine br.001-2711/1 od 01.10.2014. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku prethodnog konsultovanja (period prije izrade samog nacrta LAPRR) Sekretarijat za lokalnu samoupravu obaviještava subjekte učešća iz stava 1 ovog Javnog poziva Opštine Budva da svoje predloge, stavove, interese i potrebe mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva, kancelarija br.8, Trg sunca br.3; putem e-mail adrese [email protected] ili u neposrednoj komunikaciji sa službenicom Žaklinom Fuštić u knacelariji br. 4 Sekretarijata za lokalnu samoupravu u vremenu od 09-12h svakog radnog dana za vrijeme trajanja prethodnog konsultovanja.

Period predviđen za prijem predloga, stavova i interesa u postupku prethodnog konsultovanja traje od juče, 27. oktobra do 04. novembra 2014. godine.

Sekretarijar za lokalnu samoupravu je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja, do 07.11.2014. godine, a isti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me dana 10.11.2014. godine.