08-02-2019

Komunalna počela sa uklanjanjem nepredviđenih privremenih objekata

Komunalna inspekcija je, shodno novom Programu privremenih objekata Opštine Budva, preduzela akcije u cilju uklanjanja postojećih privremenih objekata postavljenih na javnim i privatnim površinama, a koji nijesu predviđeni novim urbanističkim planom.

Komunalna počela sa uklanjanjem nepredviđenih privremenih objekata | Radio Televizija Budva

U tom smislu prioritne aktivnosti su usmjerene na utvrđivanje stanja na šetalistu Slovenska obala u Budvi, a zatim i na šetalištima u Bečićima, Svetom Stefanu, Jazu i Petrovcu.

U zavisnosti od zatečenog stanja inspektori su preduzimali Upravne mjere i radnje.

"U ovom momentu, s obzirom da je akcija uklanjanja privremenih objekata započeta u januaru, svi privremeni objekti koji su bili na javnim površinama na priobalnom dijelu, tj. na šetalištu, su uklonjeni.

Što se tiče unutrašnjosti, postupci ukljanjanja objekata su u toku. Za ostale, odnosno privatne površine, za sve objekte su, od strane Komunalnih inspektora preduzete mjere, odnosno donesena rješenja za uklanjanje sa određenim rokom", navode iz ovog preduzeća.

Odgovorna lica su sa dijela privatnih parcela, dobrovoljno uklonila 19 objekata.

"Komunalni inspektori svakodnevno vrše obilazak terena, u cilju uočavanja i konstatovanja eventualnih promjena. Ukoliko se do određenog roka vlasnici pojedinih objekata ogluše o naređene mjere, odnosno sami ne započnu uklanjanje svojih objekata, preduzeće se mjere izvršenja administrativnim putem, angažovanjem posebne izvršne slube, o trošku vlasnika", zaključuje se u saopštenju.