01-02-2018

Korisne informacije o obaveznoj prijava boravka

Kao i u svim drugim zemljama, stranci su po dolasku u našu državu obavezni da policiji prijave svoj boravak, a ukoliko su u pitaju turisti onda su izdavaoci smještaja, kod kojih turisti borave, dužni da ih prijave.

Korisne informacije o obaveznoj prijava boravka | Radio Televizija Budva

Svi strani državljani i crnogorski državljani bez prijavljenog prebivališta u Crnoj Gori u obavezi su da prijave boravište u roku od 24h od ulaska u Crnu Goru.

Boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koji koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost.Boravišnu taksu podjednakim uslovima plaćaju i strani državljani.

Boravišnu taksu ne plaćaju: Djeca do 12 godina starosti, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.), lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitacijuod nadležne ljekarske komisije, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeniplaćanja taksa, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.

Opština može svojim propisom odrediti i druga lica koja su oslobođena od plaćanja boravišne takse.

Vaši domaćini su dužni da: Prijave vaš boravak u roku od 12h od prijema, naplate boravišnu taksu u iznosima do 1.00 EUR po noćenju, te da na računu za smještaj posebno iskažu iznos boravišne takse.

Taksu možete platiti na licu mjesta, ili uplatom na Žiro račun:510-8173205-85.

U našem gradu boravak možete prijaviti u Informativnim punktovima Turističke Organizacije Opštine Budva gdje možete i izvršiti uplatu boravišne takse.Turistička organizacija opštine Budva ima dva stalna informativna centra koji se nalaze u Starom gradu – Njegoševa br. 28 i ispred zgrade Opštine.