12-01-2018

O kulturi i kritičkom razmišljanju na međunarodnoj obuci u hotelu Budva

Medjunarodno veče za učesnike obuke za programe engleskog jezika, održano je sinoć u hotelu “Budva”.

O kulturi i kritičkom razmišljanju na međunarodnoj obuci u hotelu Budva | Radio Televizija Budva

Uče­sni­ci obu­ke su iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Bu­gar­ske, Esto­ni­je, Ko­so­va, Ma­ke­do­ni­je, Cr­ne Go­re i Sr­bi­je. To­kom pet da­na, eks­per­ti za en­gle­ski je­zik iz Sje­di­nje­nih Dr­ža­va, uklju­ču­ju­ći Falbriht sti­pen­di­ste i spe­ci­ja­li­ste iz re­gi­o­na, po­di­je­li­će svo­je zna­nje i is­ku­stvo sa uče­sni­ci­ma

“Na ovaj način slavimo kulturu, i učimo o razlikama izmedju različitih kultura, što je i jedan od ciljeva Ac­cess programa, da sa učesnicima programa podijelimo vrijednosti američke kulture, ali da istovremeno naučimo i od ostalih učesnika, o njihovoj lokalnoj kulturi”, kazala je za Radio Budvu šefica regionalne kancelarije Stejt dipartmenta za programe engleskog jezika, Džen Mekartur.U oviru obuke, kako je dodala, dvije su ključne teme. Jedna se tiče kulture i kultoroloških razlika, a druga kritičkog promišljanja.

Međunarodna obuka za nastavnike engleskog jezika pod nazivom Cross-border Classroom Connections, koja je obuhvatila je 66 nastavnika iz sedam evropskih zemalja, koje sprovode Ac­cess program, a koji se inplementira uz finansijsku podršku Stejt dipartmenta, trajaće do 15. januara u hotelu “Budva”.