11-05-2021

Odložena 8. sjednica SO Budva

Predsjednik SO Budva Krsto Radović je samo nekoliko minuta nakon početka 8. sjednice SO Budva otkazao skupštinsko zasijedanje nakon inicijative 11 odbornika lokalnog saziva.

Odložena 8. sjednica SO Budva | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

Inicijativu za odlaganje sjednice su podnijeli odbornici Demokrata, Socijalističke narodne partije, Pokreta za promjene i Prave Crne Gore zbog, kako je rečeno, nerješavanja nagomilanih problema.

Na početku sjednice odbornik Demokrata Marko Marković, saopštio je odborničku inicijativu u kojoj je iznio zamjerke na nesazivanje skupštine Turističke organizacje Budva u protekle tri godine, zatim nesprovođenje odluke komisije da isplati sredstava sportskim klubovima, samovolju, kako je kazao, predsjednika Opštine Budva i njegovo vanistitucionalno djelovanje, zatim nesazivanje koalicionih sastanaka, te kako je naveo, neprimjerene komentare u medijima.

"Smatramo da je došao trenutak da naše odnose uredimo bolje, moramo se pogledati u oči i rješavati naše koalicione odnose i probleme", kazao je odbornik Marković.

Proceduralno se javio odbornik DF-a Mladen Kažanegra koji je kazao da više neće ignorisati napade na Marka Carevića, koji je kako je kazao, najzaslužniji za izbornu pobjedu u Budvi , sa preko pet hiljada osvojenih glasova.

Predsjednik SO Budva Krsto Radović je nakon izlaganja odbornika Kažanegre saopštio da se održavanje skupštine odlaže , a da će naknadno biti objavljen novi termin.

Početak zasijedanja 8. sjednice SO Budva:Planirani dnevni red 8. sjednice SO Budva :


1. Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise;
2. Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;
3. Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja;
4. Predlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju odbornika Skupštine opštine Budva koji će prisustvovati pri sklapanju braka (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 43/20 i 06/21);
5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama
6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena regulisanih komunalnih usluga „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Budva
7. Predlog Zakljucka o prihvatanju Izvjestaja o radu predsjednika Opstine Budva i radu organa lokalne uprave za 2020.godinu
8. Predlog Plana zaštite i spašavanja od požara Opštine Budva;
9. Razmatranje Izvještaja u skladu sa Zaključcima SO Budva br. 10-040/20-124/1 i 10-040/20- 125/1 od 19.02.2020.godine- WTE;
10. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja obaveze po osnovu zakupa nepokretnosti u vlasnistvu Opstine Budva i lokalne komunalne takse do kraja 2020. godine
11. Predlog Odluke o davanju ovlascenja ( Tradeunique New yorker )
12. Predlog Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede
13 Predlog Odluke o određivanju alternativnog smještaja;
14. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budzeta opštine Budva sportskim subjektima
15. Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Budva i Rukometnog kluba “Budvanska rivijera-Budva”
16. Predlog Odluke o pečatima;
17. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Budva;
18. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Lapčići”;
19. Predlog Rjesenja o davanju saglasnosti na Program Rada i Finansijski plan DOO Vodovod za 2021.godinu
20. Predlog Rjesenja o davanju saglasnosti na Programe rada doo Komunalno za 2021. godinu
21. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o poslovanju DOO Parking servis Budva za period 01.01.2020. do 31.12.2020.godine
22. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO Parking servis Budva za 2021.godinu
23. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o poslovanju DOO Pogrebne usluge Budva za period 01.01.2020. do 31.12.2020.godine
24. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO Pogrebne usluge Budva za 2021.godinu
25. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”Biseri” Budva
26. Predlog Rješenja o imenovanju člana Savjeta JU “ Grad teatar” Budva;
27. Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora direktora DOO” Mediteranski sportski centar” Budva
28. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan lokalnog javnog emitera “Radio Televizija Budva” d.o.o. za 2021.godinu
29. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Grad teatar” Budva za 2020.godinu;
30. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Narodna biblioteka Budve” za 2020.godinu
31. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Narodna biblioteka Budve za 2021. godinu
32. Predlog Zakljucka o usvajanju Izvjestaja o radu i Izvjestaja o finansijskom poslovanju JU Dnevni centar centar za djecu i omladinu sa smetnjam i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva Biseri za 2020 godinu
33. Predlog Rjesenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjam i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva za 2021. godinu
34. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji Opštine Budva za period od 2021. godine do 2023.godine;
35. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnovama cjenovne politike za pružanje usluga reklamiranja;
36. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2021.godinu društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteran reklame” Budva
37. Predlog Zaključka o prihvatanju se Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem Društva sa ograničenom odgovornošću „Akademija znanja“doo Budva za 2020.godin
38. Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora društva za konsalting i inženjering BSP DOO Budva
39. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa ( LN 3018 KO Budva )
40. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava na nepokretnosti ( Vaterpolo klub)
41. Predlog Zakljucka u vezi realizacije Odluke o prenosu prava na nepokretnosti ( Vaterpolo klub)
42. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva-Budvanska rivijera
43. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti ( Velja voda lux);