23-10-2020

Opština Budva izdvojila oko 19.000 eura za atmosferske kanale

Za održavanje atmosferskih kanala na području Budve, Opština planira da izdvoji oko 19.000 eura, a završetak radova planiran je do kraja ove godine.

Opština Budva izdvojila oko 19.000 eura za atmosferske kanale | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva, RTV Budva

Izvođač radova je "Stango" d.o.o. iz našeg grada sa kojim je Opština sklopila ugovor.

"Ukupna cijena za ove radove bez uračunatog PDV-a iznosi 15.470,00 eura, a PDV iznosi 3.248,70 eura", naznačeno je u ugovoru.

Kako je precizirano, pod radovima se podrazumijeva čišćenje propusta i uličnih slivnika, čišćenje zemljanih i betonskih kanala od raznog nanosa, produbljivanje dna zemljanih kanala do potrebne kote, obrada kosina kanala sa utovarom u ručna kolica i prevoz do mjesta za utovar u kamion, utovar prikupljnog šuta i odvoz na gradsku deponiju, rad pikamera na razbijanju armirano betonskih staza i stepeništa i radi pristupa kanalu zbog otčepljenja istog.