12-03-2018

Potrebna dokumentacija za bespravno sagrađeni objekat

Evo šta vam je sve potrebno kako bi legalizovali bespravno sagrađeni objekat.

Potrebna dokumentacija za bespravno sagrađeni objekat | Radio Televizija Budva

Dokumentacija: Radi legalizacije objekta koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom donesenim do stupanja na snagu ovog zakona nadležni organ lokalne uprave dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema dokumentacije, uputi poziv podnosiocu dokumentacije da u roku od 120 dana, od dana prijema poziva, dostavi: 1) dokaz o riješenim imovinsko – pravnim odnosima na zemljištu na kome je bespravni objekat izgrađen; 2) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 3) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja posebne naknade na investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja (u daljem tekstu: posebna naknada); 4) projekat izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2 koji je izradilo privredno društvo iz člana 122 ovog zakona; 5) izvještaj o pozitivnoj reviziji projekta izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2 ; 6) izjavu revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2 ; 7) analizu privrednog društva iz člana 122 ovog zakona koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500m2 u skladu sa propisom i izjavu da je objekat stabilan i siguran za upotrebu; 8) analizu privrednog društva koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine preko 500 m2 i izjavu revidenta da je objekat stabilan i siguran za upotrebu.Nadležni organ lokalne uprave, radi legalizacije objekta koji je uklopljen u plan generalne regulacije Crne Gore, za koji je podnijeta dokumentacija dužan je da u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu odluke o donošenju plana generalne regulacije Crne Gore, uputi poziv podnosiocu zahtjeva da u roku od 120 dana, od dana prijema poziva, dostavi dokaze iz stava 1 ovog člana.

Legalizovati se mogu samo:

- bespravni objekti koji su izgrađeni sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno u roku iz člana 217 i 218 istog.

- bespravni objekti koji nisu izgrađeni sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog Zakona moći će se legalizovati AKO se objekat nalazi na orto-foto snimku i AKO je predviđen i izgrađen u skladu sa Planom generalne regulacije Crne Gore.

Posebno se naglašava građanstvu da je orto-foto snimanje teritorije naše države započeto, i da je primorsko-centralni dio u potpunosti snimljen, te da postoje precizni 3D podaci o svim objektima na teritoriji: Budve, Bara, Ulcinja, Tivta, Kotora, Herceg Novog, te Podgorice, Cetinja, Danilovgrada i Nikšića.

Objekti izgrađeni bez posjedovanja Zakonom propisane dokumentacije, koji se nakon izvršenog snimanja ne budu mogli identifikovati na urađenom orto-foto snimku, neće se moći legalizovati!

U tim slučajevima, lokalna samouprava je u obavezi da odbije Zahtjev za legalizaciju i o tome obavjesti urbanističko-građevinsku inspekciju.

Ukoliko se objekat nalazi na orto-foto snimku i prepoznat je planskom dokumentacijom , može se legalizovati shodno Zakonu.
Ukoliko se objekat nalazi na orto-foto snimku, a nije prepoznat postojećom planskom dokumentacijom, postupak se prekida do donošenja Plana generalne regulacije.

U slučajevima nadogradnje, odnosno dogradnje objekta, dio koji je nadograđen, a nije prepoznat na orto-foto snimku biće uklonjen shodno Zakonu, a o nadogradnji ili dogradnji lokalna samouprava je dužna da obavjesti urbanističko-građevinsku inspekciju.

Da podsjetimo, cijena legalizacija kvatrata divlje građevine u prvoj zoni (uz samu obalu) vlasnike će koštati 232,72 eura. U drugoj zoni komunalije će iznositi 193,93 po kvadratu. U trećoj građevinskoj zoni (na periferiji) je 155,15 eura po kvadratu. U četvrtoj zoni (seoska područja), legalizacija divlje građevine po kvadratu će koštati 135,75 eura.

Visina naknade je utvrđena na osnovu prosječnih troškova uređivanja građevinskog zemljišta, korigovanih koeficijentom opremljenosti građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Budva po zonama i u zavisnosti od neto površine objekta.

Naknadu za legalizaciju možete platiti i u ratama

"Naknada za bespravne objekte osnovnog stanovanja može se platiti u jednakim mjesečnim ratama (najviše u 240 mjesečnih rata), a za ostale bespravne objekte najviše u 120 mjesečnih rata. Jednokratno plaćanje podrazumijeva plaćanje obračunatog iznosa naknade u cjelosti, u roku od sedam dana od dana zaključenja Ugovora u kom slučaju vlasnik bespravnog objekta ima pravo na umanjenje za 20 odsto od obračunatog iznosa naknade. Obračunati i ugovoreni iznos naknade se uplaćuje na posebni uplatni račun budžeta Opštine namjenjen prihodima od legalizacije bespravnih objekata", navodi se u Nacrtu odluke.

Iz Opštine kažu da su svjesni da građanstvo nije dovoljno upoznato sa samim procesom legalizacije, pa pozivaju sve zainteresovane da u Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj, Službi za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, te kod službenika u Građanskom birou potraže dodatna pojašnjenja i ostvare svoja prava u roku.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagradjenih objekata, kako je predvidjeno Zakonom o planiranju i izgradnji je 15. jul ove godine.