17-01-2021

U pripremi Odluka o lokalnim administrativnim taksama

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva uputila je Javni poziv za raspravu u vezi pripreme Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama.

U pripremi Odluka o lokalnim administrativnim taksama | Radio Televizija Budva

Foto: Portal rtvbudva.me

Poziv da uzmu učešće u Javnoj raspravi je upućen mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da dostave predloge interese i stavove u vezi pripreme Nacrta odluke.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Uprava lokalnih javnih prihoda obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu izraziti:

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Budva-Uprava lokalnih javnih prihoda, kancelarija br. 69, Trg sunca br. 3;
- putem e-mail adrese: [email protected], [email protected] ili putem broja telefona 033/ 474 – 330.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 01.02.2021. godine.

Izvještaj će od 01. 02. 2021. godine biti dostupan na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ uprava lokalnih javnih prihoda/ Novosti i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg Sunca br.3, Budva.


Foto: Screenshot