15-09-2021

U toku predkonsultacije o rebalansu budžeta za 2021.

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputio je Javni poziv za prethodno konsultovanje u vezi odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu (rebalans budžeta).

U toku predkonsultacije o rebalansu budžeta za 2021. | Radio Televizija Budva

Obavještavaju se građani opštine Budva, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi lokalne uprave i privredna društva i ustanove čiji je osnivač Opština, državni organi i službe, pravna lica, preduzetnici i ostali zainteresovani subjekti da dostave predlog i stavove u vezi sa donošenjem Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2021 godinu (rebalans budžeta).

Sekretarijat za finansije kao obrađivač Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu (rebalans budžeta) u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku predhodnog konsultovanja (period prije izrade samog nacrta odluke) obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog Javnog poziva Opštine Budva da svoje predloge i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekrtarijat za finansije Opštine Budva, kancelarija br.78, Trg sunca br.3; putem e-mail adrese [email protected]

Period predviđen za prijem predloga i stavova u postupku predhodnog konsultovanja traje od 14.09.2021 do 21.09.2021. godine.

Sekretarijat za finansije je dužan da obradi podatlke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja, do 23.09.2021. godine, a isti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me dana 23.09.2021. godine.

Sekretarijat za finansije prilikom sačinjavanja Nacrta Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu (rebalans budžeta) razmatra i podatke iz Izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja, ukoliko bude sugestija i predloga. Javni poziv i obavještenje o pokretanju postupka za predhodnu je objavljen preko lokalnog javnog emitera RTV Budva na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva od 14.09 do 21.09 2021 godine.