27-07-2022

(VIDEO/FOTO) Odbor povjerenika opštine Budva danas usvojio 25 tačaka Dnevnog reda ; Jušković: Naš rad je zasnovan na principima efikasnosti i zakonitosti

Predstavnici lokalne samouprave zadovoljni su današnjim radom Odbora povjerenika opštine Budva koji je usvojio 25 od 49 tačaka Dnevnog reda sedme sjednice Odbora koja će biti nastavljena u ponedjeljak, 1. avgusta.

(VIDEO/FOTO) Odbor povjerenika opštine Budva danas usvojio 25 tačaka Dnevnog reda ; Jušković: Naš rad je zasnovan na principima efikasnosti i zakonitosti | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

Na početku, nakon izvršene prozivke članova Odbora povjerenika Opštine Budva predsjednik Odbora Nebojša Jušković konstatovao je da sjednici prisustvuje svih sedam članova i da su omogućeni uslovi za rad. Sedma sjednica sa 49 tačaka Dnevnog reda počela je sa zakašnjenjem od 40 minuta zbog neprijatnih scena uslijed onemogućavanja prisustvovanja sjednici Krstu Radoviću, predsjedniku OO Demokrata Budve i bivšem predsjedniku SO Budva, a koji je insistirao da uđe u skupštinsku salu, međutim bio je spriječen pošto svoje prisustvo sjednici, shodno Poslovniku, nije ranije najavio. Nakon bučne rasprave u hodniku sjednica je konačno počela sa pomenutim zakašnjenjem.


Foto: Portal RTV Budva

Funkciju Skupštine opštine Budva do njenog konstituisanja vrše Odbor povjerenika u sastavu Milivoje Nišavić, diplomirani pravnik, građanin Budve, Ana Vujošević, profesorica španskog jezika, građanka Budve, Nina Blažić, predstavnica Ministarstva javne uprave, Zlatko Gligorović, predstavnik Ministarstva javne uprave, Nebojša Jušković, predstavnik Ministarstva finansija, Goran Gorašević, predstavnik Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Pavle Jokić, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.Na početku sjednice usvojen je dopunjeni Dnevni red, a nakon toga jednoglasno i cjelokupan Dnevni red sjednice.


Video: Portal RTV Budva


Odbor povjerenika Opštine Budva, glasovima pet članova, usvojio je Izvještaj o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2021.godinu. Dva člana Odbora bila su protiv.

Odbor je usvojio i polugodišnji izvještaj o ostvarenju Budžeta Opštine Budva za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine.

Glasovima pet članova Odbora uvojena je Odluka o završnom računu Opštine Budva za 2020. godinu, a u vezi koje su dva člana Odbora bila uzdržana. Glasovima pet članova Odbora usvojena je Odluka o davanju na privremeno upravljane i korišćenje poslovnog prostora u TQ centru Lovačkoj organizaciji "Primorje". Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja obaveza po osnovu zakupa nepokretnosti u vlasništvu Opštine Budva i lokalne komunalne takse do kraja 2020.godine na današnjoj sjednci usvojena je sa pet glasova članova Odbora, dok su dva člana takođe bila uzdržana. Jednoglasno je usvojena Odluka o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističkih parcena broj 8 i 10 u bloku broj 15 u skladu sa DUP-om " Dubovica I”, takođe i Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje poslovnog prostora u zgradi “Nivel” JU Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri” Budva.

Usvojeno je Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Sportsko rekreativnog centra“ Budva za koje je četiri člana Odbora diglo ruku za, jedan je bio protiv, a dvoje uzdržano.
Glasovima četiri člana Odbora usvojeno je Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2022.godinu.

Predsjednik Odbora je nakon ove tačke dao pauzu od 15 minuta.

Nakon kratke pauze nastavljeno je sa razmatranjem i usvajanjem tačaka Dnevnog reda, pa je tako glasovima četiri člana Odbora usvojen Cjenovnik usluga DOO“ Sportsko rekreativnog centra“ Budva, Izvještaja o radu i o finansijskom poslovanju DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2021.godinu kao i Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2022.godinu. Prilikom izjašnjavanja o pomenutim tačkama tri člana Odbora bila su uzdržana.

U nastavku sjednice glasovima šest članova Odbora usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO "Mediteranski sportski centar Budva" za 2021.godinu kao i Program rada i finansijski plan DOO "Mediteranski sportski centar Budva" za 2022.godinu. Jedan član bio je uzdržan.

Odbor povjerenika je jednoglasno usvojio Izvještaj o radu i o finansijskom poslovanju JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva za 2021.godinu kao i Program rada i finansijski plan Dnevnog centara za 2022.godinu.

Šest članova Odbora je glasalo za usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Narodna biblioteka" Budva za 2021.godinu kao i za Program rada i finansijski plan ove javne ustanove za 2022.godinu. Jedan član Odbora bio je uzdržan.

U daljem toku sjednice jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Grad teatar Budva za 2021.godinu kao i Program rada i finansijski plan ove javne ustanove za 2022.godinu.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluge dnevnog boravka u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ove javne ustanove.

Nakon druge petnaestominutne pauze, u nastavku sedme sjednice Odbora povjerenika opštine Budva, sa pet glasova usvojeni su Statut društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativnog centra“ Budva i Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Mediteranski sportski centar“ Budva. Po ovim tačkma Dnevnog reda dva člana Odbora su prilikom glasanja bila uzdržana.

Glasovima pet članova Odbora usvojen je Izvještaj o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta Opštine Budva za 2020. godinu. Dva člana su bila uzdržana.

Glasovima šest članova Odbora usvojena je Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata i učenika, dok je jedan član bio uzdržan.

Usvajanjem 25. tačke Dnevnog reda, od ukupno 49, predsjednik Odbora povjernika opštine Budva Nebojša Jušković zaključio je današnji rad u okviru sedme sjednice, koja će, kako je najavio, biti nastavljena u ponedjeljak, 1. avgusta sa početkom u 10 sati.

Po završetku današnjeg zasijedanja, Jušković je kazao da su održali ono što je proklamovano prvog radnog dana, a to je da će rad Odbora biti zasnovan na efikasnosti i zakonitosti.


Video: Portal RTV Budva

Predstavnik lokalne samouprave, šef Kabineta predsjednika Opštine Budva, Nikola Jovanović kazao je da je zadovoljan radom Odbora koji je, kako je kazao, napravio određene pomake što se vidi po današnjem bilansu i radu same sjednice.


Video: Portal RTV Budva

Dnevni red 7. sjednice Odbora povjerenika opštine Budva:

- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2021.godinu
- Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju Budžeta Opštine Budva za period 01.01.2022 - 30.06.2022.godine
- Predlog Odluke o završnom računu Opštine Budva za 2020.godinu
- Predlog Odluke o davanju na privremeno upravljane i korišćenje poslovnog prostora u TQ centru Lovačkoj organizaciji "Primorje"
- Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja obaveza po osnovu zakupa nepokretnosti u vlasništvu Opštine Budva i lokalne komunalne takse do kraja 2020.godine
- Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističkih parcena broj 8 i 10 u bloku broj 15 u skladu sa DUP-om " Dubovica I”
- Predlog Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje poslovnog prostora u zgradi “Nivel” JU Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri” Budva
- Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora „Sportsko rekreativnog centra“ Budva
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO“ Sportsko rekreativnog centra“ Budva
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju DOO "Mediteranski sportski centar Budva" za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO "Mediteranski sportski centar Budva" za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU "Narodna biblioteka" Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU “Narodna biblioteka” Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Grad teatar Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU "Grad teatar" Budva za 2022.godinu
- Predlog Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluge dnevnog boravka u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri“ Budva
- Predlog Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativnog centra“ Budva
- Predlog Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Mediteranski sportski centar“ Budva
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta Opštine Budva za 2020. godinu
- Predlog Odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata i učenika
- Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva "Budvanska rivijera“
- Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora DOO ”Mediteran reklame” Budva
- Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO’Mediteran reklame” Budva
- Predlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir projekata za valorizaciju kulturne baštine Opštine Budva
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Opštine Budva.
Dopuna dnevnog reda I:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO "Pogrebne usluge" Budva
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Komunalno "Budva
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Parking servis Budva “Budva
- Predlog Programa rada DOO'Pogrebne usluge” Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu DOO'Pogrebne usluge” Budva za 2021.godinu
- Predlog Programa rada DOO "Parking servis Budva" Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Parking servis Budva” Budva za 2021.godinu
- Predlog Programa rada DOO”Komunalno” Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Komunalno” Budva za 2021.godinu
- Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine BudvaDopuna dnevnog reda II

- Predlog zaključka o usvajanju Izvještaja RTV Budva za 2020
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Statut Lokalnog javnog emitera Radio Televizija Budva DOO
- Razmatranje Izveštaja o radu JPU LJubica Jovanović-Maše 2020-2021.god.
- Razmatranje Izvještaja o radu JU SMŠ Danilo Kiš za školsku 2020 - 2021.godinu
- Razmatranje Izvještaja o radu JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje za školsku 2020-2021. godinu
- Razmatranje Izvještaja o radu JU OŠ Mirko Srzentić Petrovac za školsku 2020 - 2021.godinu
- Razmatranje Izvještaja o radu JU Druga osnovna škola za školsku 2020-2021.god.
- Razmatranje Izveštaja o radu JU OŠ Stefan Mitrov Ljubiša za školsku 2020-2021.godinu
- Predlog Rjesenja o davanju saglasnosti za potpredsjednika Opštine BudvaUvid u materijal za predložene tačke dnevnog reda može se izvršiti na web sajtu Opštine Budva www.budva.me - Skupština, navedeno je u dopisu medijima.


J.M.