16-04-2020

Vlada usvojila niz dokumenata bez održavanja sjednice

Vlada Crne Gore danas je, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći.


Foto: Vlada Crne Gore

Uredba je ukinuta jer je, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, Ministarstvo finansija donijelo Pravilnik o načinu podnošenja prijave i obrascu prijave za državnu pomoć.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2020. godinu. Planom se omogućuje uvođenje procedure davanja koncesija u oblasti voda, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju privrednih djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne valorizacije prirodnih resursa.

"Takođe, jedan od ciljeva je i uspostavljanje transparentnih uslova za davanje koncesija u cilju ravnopravnosti svih učesnika u postupku davanja koncesija", saopšteno je iz Vlade.

Planom je predviđeno davanje koncesija za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe za izvorišta: "Zmajevac" - Opština Šavnik; izvorište "Šanik" - Opština Nikšić; izvorište "Bukovik" - Morakovo, Opština Nikšić; izvorište "Ravnjak" - Opština Mojkovac; izvorište „Lučičko vrelo“ - Opština Rožaje.

Takođe, planirane su koncesije za eksploataciju riječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeka Lim i Grnčar. Za rijeku Grnčar planom su obuhvaćene trilokacije za ekploataciju rječnog nanosa, i to: Grnčar I, Grnčar II i Grnčar III. Za rijeku Lim planom je obuhvaćeno 10 lokacija za ekploataciju rječnog nanosa, i to: Zaton, Pašića Polje, Srđevac, Lukavice, Luge, Donja Ržanica, Vinicka, Navotina, Lukin Vir i Lug Rakića.

Zadovoljavajuće stanje šuma

Vlada je usvojila Izvještaj o procjeni zdravstvenog stanja šuma i održivosti gazdovanja šumama za 2019. godinu. U Izvještaju je konstatovano da je zdravstveno stanje šuma u Crnoj Gori na zadovoljavajućem nivou, da dugoročna stabilnost i otpornost šuma nije ugrožena.

"Takođe se konstatuje da je obim evidentiranih i procesuiranih bespravnih sječa i drugih bespravnih aktivnosti na nivou prethodnih godina, dok je u porastu broj podnesenih krivičnih prijava protiv počinilaca bespravnih radnji u određenim područnim jedinicama, što znači pojačanu aktivnost nadležnih službi zaštite šuma, kao rezultata rada Koordinacionog odbora za bespravne aktivnosti u šumarstvu", navedeno je u saopštenju.

Podgorica dobija novi vrtić

Usvojena je Informacija o statusu projekta izgradnje vrtića u Bloku VI u Podgorici.

"U tom naselju planirana je izgradnja objekta koji ima prizemlje i sprat ukupne površine cca 1.500 metara kvadratnih, planiranog za smještaj oko 220 djece. Procijenjena vrijednost izgradnje objekta je oko dva miliona eura", saopšteno je iz Vlade.

U cilju povećanja kapaciteta predškolskih ustanova u Crnoj Gori, Vlada je sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) u januaru 2014. godine potpisala Ugovor o kreditnom aranžmanu u cilju izgradnje i rekonstrukcije objekata potrebnih za rad vrtića. Ukupna vrijednost ovog kreditnog aranžmana je 10 miliona eura (bez PDV-a), dok je ukupna vrijednost projekta sa učešćem države oko 17 miliona eura.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji poreske politike u 2019. godini. U Izvještaju je prikazana bruto naplata koju realizuje Poreska uprava i Uprava carina, a koja je ukupno iznosila približno dvije milijarde eura, i u odnosu na 2018. godinu uvećana je sedam odsto.

Veća naplata poreza

Bruto naplata Poreske uprave u 2019. godini iznosila je približno 1,2 milijarde eura, što u poređenju sa 2018. godinom predstavlja uvećanje za 8,4 odsto. U strukturnom smislu, na naplatu poreza u ukupnoj naplati odnosi se 53,2 odsto a na naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 46,8 odsto . Bruto naplata Uprave carina u 2019. godini iznosila je 819,8 miliona eura, što u poređenju sa 2018. godinom predstavlja uvećanje za 5,2 odsto.

Povodom Izvještaja donijeti su i zaključci kojima se, između ostalog, zadužuje Poreska uprava da intenzivira aktivnosti na realizaciji projekta „Reforma poreske administracije“, da nastavi primjenu zakonom predviđenih mjera naplate prema obveznivima koji nijesu ispoštovali obaveze, shodno donesenim rješenjima o reprogramu poreskog potraživanja.

Uprava carina je zadužena da nastavi sa započetim aktivnostima na projektu „Podrška Upravi carina“ iz IPA-NTCS, kao i projekta u oblasti akciza radi ispunjavanja uslova za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitu i u cilju implementacije nove nacionalne aplikacije za akcize. Takođe, zaduženi su nadležni organi uprave da, u okviru svojih nadležnosti, sprovedu aktivnosti u cilju suzbijanja nelegalne trgovine akciznim proizvodima.

Za željezničku infrastruktutu utrošeno 18,3 miliona eura

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2019. godinu. Izvještaj pokazuje da je u 2019. godini za tekuće i investiciono održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture ukupno utrošeno 18.130.071,36 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenog od strane društva za reviziju "Crowe MNE" d.o.o. vezano za realizaciju projekta Izgradnje kondo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin. Upoznavši se sa Izvještajem koji je sačinio nezavisni kontrolor, Vlada je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da preduzeću Kolašin Resort & Spa A.D. uputi urgenciju u vezi sa što skorijim početkom radova na izgradnji hotela.

"Nezavisni kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni u finansijskom izvještaju sa pregledom troškova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje ulaganja za izvještajni period, te da kontrolom prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog finansijskog izvještaja. Međutim, imajući u vidu da je u Izvještaju o činjeničnom stanju nezavisnog kontrolora navedeno da je u oktobru 2019. godine objavljen tender za izbor glavnog izvođača radova, koji još uvijek nije angažovan, konstatovano je da procedura traje neuobičajeno dugo, te da je neophodno da investitor značajno ubrza sve aktivnosti, kako bi realizacija projekta tekla shodno planiranoj dinamici iskazanoj u Biznis planu, što će biti uslov da ovaj projekat i dalje bude zadržan na Listi razvojnih projekata u oblasti turizma", navedeno je u saopštenju Vlade.

Rezolucija SBUN 1325

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o realizaciji Programa iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019-2022) u 2019. godini. Akcionim planom dat je prioritet nastavku implementacije tri glavna strateška cilja za primjenu Rezolucije SBUN 1325, a koji se ogledaju u: povećanju učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštiti žena i djevojaka u konfliktnim zonama i integraciji rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

"Od ukupno 37 aktivnosti, realizovano je 25 ili 67,56 odsto, u toku je realizacija, odnosno djelimično je realizovano osam aktivnosti ili 21,62 odsto, dok četiri aktivnosti nijesu realizovane, odnosno 10,81 odsto", ističe se u saopštenju.

Ministarstvo ekonomije realizovalo 94,5 odsto obaveza

Usvojen je Izvještaj o radu Ministarstva ekonomije za 2019. godinu. Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu utvrđeno je ukupno 55 obaveza Ministarstva ekonomije. Izvještaj pokazuje da je tokom programskog perioda uspješno realizovano 52 obaveze, što ukupno čini 94,5 odsto, dok je realizacija ostalih obaveza predviđena u 2020. godini.

"U 2019. godini Ministarstvo ekonomije je od ukupnog broja od 148 zaduženja, realizovalo 124 zaključka, nije realizovalo četiri, dok 20 zaključka nijesu dospjela za realizaciju, što ukupno čini 96,88 odsto realizacije. U Izvještaju je navedeno da je Ministarstvo tokom 2019. godine uputilo Vladi na razmatranje 267 materijala, a realizovane su brojne aktivnosti koje nisu predviđene Programom rada Vlade, čije ispunjavanje je značajno za sprovođenje redovnih aktivnosti i postizanje osnovnih ciljeva rada Ministarstva", kazali su u Vladi.

U Izvještaju je, pored ostalog, navedeno da je Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu bilo je predviđeno sprovođenje šest Programskih linija finansijske podrške, dvije Programske linije nefinansijske podrške, kao i dvije programske linije, koje se uporedo promovišu i sprovode. U okviru objavljenog Javnog poziva za 2019. godinu po ovom Programu odobrena je 161 aplikacija u iznosu od 1,661,460.68 eura, a podržana preduzeća zapošljavaju ukupno 3.120 zaposlenih.

U oblasti energetike vjetroelektrana Možura je dobila upotrebnu dozvolu, čime je otpočela sa komercijalnom proizvodnjom električne energije. Takođe, realizovane su značajne aktivnosti na svim segmentima projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom koji je, po uspješnom završetku svih predviđenih testiranja, pušten u rad 15. novembra 2019. dodine.

Konstatovano je da su Izmenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini u djelatnosti trgovine na malo i trgovine na veliko rad nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika zabranjeni, čime je unaprijeđen položaj oko 37.000 zaposlenih u ovom sektoru.

MORT realizovao 78 odsto radnji

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa uprave za 2019. godinu. Ukupan nivo realizacije radnji, odnosno aktivnosti, predviđenih Programom za 2019. godinu iznosi 78 odsto. Odnosno od ukupno 217 definisanih radnji sa pripadajućim aktivnostima u cjelosti je realizovano 170 radnji, 19 je djelimično realizovano, a 28 radnji je ostalo nerealizovano.

Ocijenjeno je da prethodnu godinu karakterišu rekordni rezultati u oblasti turizma po broju gostiju, broju noćenja i prihodima, a otvoreno je i novih 46 hotela sa 3.712 ležajeva.

"Nastavila se realizacija brojnih investicionih projekata u oblasti turizma, koji treba da dovedu do povećanja broja hotela sa visokom kategorijom, a izgrađuju se i prateći sadržaji koji treba da upotpune turističku ponudu. Posebno je značajna realizacija projekata izgradnje ski centara na sjeveru Crne Gore, kao i valorizacija Đalovića pećine", naglašeno je u saopštenju.

Rekordni rezultati u građevinarstvu

Takođe, rekordni rezultati ostvareni su i u sektoru građevinarstva po svim pokazateljima. U izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja (Doing Business 2020), od 190 zemalja, po indikatoru izdavanje građevinske dozvole, Crna Gora je napredovala za 35 mjesta i zauzima 40. mjesto.

"Radilo se na pripremnim aktivnostim za izradu krovnih prostorno-planskih dokumenata: Prostornog plana Crne gore i Plana generalne regulacije Crne Gore. Nastavljena je realizacija projekata iz oblasti socijalnog stanovanja koji omogućavaju rješavanje stambenih pitanja pod povoljnijim uslovima raznim kategorijama stanovništva", navedeno je u saopštenju Vlade.

Crna Gora prati razvoj politika na nivou EU

Usvojen je i Izvještaj o radu Ministarstva nauke za 2019. godinu. U Izvještaju je navedeno da je u Ministarstvu nauke prošlu godinu obilježilo usvajanje Strategije pametne specijalizacije (S3.me) te da je Ministarstvo na to naročito ponosno jer smo pokazali da Crna Gora prati razvoj politika na nivou EU.

"Pored toga što ova strategija postavlja temelje novog koncepta razvoja Crne Gore, ona nas usmjerava i ka postizanju ciljeva održivog razvoja UN i nove agende EU2030. Crna Gora je prva država kandidat koja je donijela ovu strategiju i za istu dobila zeleno svijetlo Evropske komisije u decembru 2019. Zaokret EU politika u okviru „Zelenog plana“ je šansa za našu zemlju da doprinese zajedničkoj misiji jer su upravo svi naši S3 strateški prioriteti u skladu sa ovim Planom. U pitanju su održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam, kroz digitalizaciju u ovim sektorima", dodaju u Vladi.

U Izvještaju je detaljno navedeno šta je sve postignuto u projektu Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope, koji je inicirala Crna Gora. Takođe je navedeno da je u julu 2019. godine završen Projekat adaptacije buduće zgrade NTP-a u kampusu Univerziteta Crne Gore. Pobrojan je veliki broj aktivnosti na međunarodnom planu koje je preduzelo Ministarstvo nauke.