19-09-2014

Fakultet za biznis i turizam upisuje prvu generaciju studenata magistarskih akademskih studija

Danas je u amfiteatru Fakulteta za biznis i turizam Budva održana promocija novog programa – magistarskih akademskih studija „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“.

Fakultet za biznis i turizam upisuje prvu generaciju studenata magistarskih akademskih studija | Radio Televizija Budva

Program je nastavak akademskog obrazovanja koje je do sada postojalo na ovom fakultetu na bachelor i specijalističkim studijama. Program magistarskih studija traje jednu godinu u obimu od 60 ECTS kredita.

Ideja vodilja za osnivanje ovog programa jeste produbljivanje i njegovanje istraživačke kulture kod svog osoblja i svojih studenata. Fakultet za biznis i turizam vjeruje da njegov potencijal leži prvenstveno u primjenjenim istraživanjima, koja će služiti lokalnim potrebama regiona i biznisa, a koja će biti pozicionirana kao jak istraživački centar koji doprinosi formulisanju politike u oblasti turizma na korporativnom i nacionalnom nivou.
U tom kontekstu, tim Fakulteta je zadovoljan da uključi studente u istraživačke aktivnosti projekata.

Program magistarskih studija koncipiran je tako da se zadovolje potrebe kadrova u ključnim oblastima zaposlenja kao što su obrazovanje (univerziteti, fakulteti i srednje škole - naročito gdje se izučava turizam), javna uprava – nacionalne i opštinske administracija (posebno oblasti gdje postoji perspektiva daljeg razvoja turizma), kao i turistička industrija.

Program je baziran na potrebama tržišta, a jak akcenat stavlja se na individualni i mentorski istraživački rad studenata, čiji bi magistarski radovi predstavljali značajan teorijski doprinos i istovremeno mogli biti funkcionalno primjenjeni u praksi.

Osnovu programa čine tri zajednička predmeta koja postavljaju širu perstpektivu za dalja istraživanja i interesovanja studenata. U skladu sa potrebama i sklonostima studenti osim njih odabiraju još tri izborna predmeta koja odgovaraju njihovim individualnim istraživačkim interesovanjima.

Nakon upoznavanja sa različitim oblastima putem predmeta iz I semestra studenti odabiraju mentora sa kojim nastavljaju individualni rad u II semestru.

U konsultacijama s mentorom student se opredeljuje za temu magistarskog rada i obavlja početna istraživanja. Osim rada sa mentorom i sa drugim profesorima Fakulteta za biznis i turizam, studentu na raspolaganju stoji elektronska biblioteka kao i podrška lokalne zajednice i turističke privrede sa kojom Fakultet njeguje dobre odnose. Krunu studentovog istraživačkog rada predstavlja izrada i odbrana magistarskog rada na kraju II semestra.

"Fakultet za biznis i turizam učinio značajne napore da sasluša potrebe tržišta u projektovanju studijskih programa, ali i da dobro integriše praktičnu primjenu znanja u studijskom programu. Stoga će Fakultet pružati podršku daljoj promociji kvalitetnih istraživačkih magistarskih radova naših studenata", kazala je Doc. dr Ana Tripković Marković, Prodekan Fakulteta za biznis i turizam Budva.

Upis na magistarske akademske studije počeće 29. septembra i trajaće do 04. oktobra.