20-02-2018

JPMD: Što prije izabrati koncesionara za realizaciju marine

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je pripremilo Plan davanja na koncesiju luka od lokalnog značaja, o kojem je sprovelo javnu raspravu, a koji je usvojila Vlada Crne Gore u mjesecu aprilu 2016. godine. U okviru navedenog Plana je između ostalih uvrštena i Luka Budva", navodi se u reagovanju JPMD povodom današnje Pres konferencije predstavnika “Demokratske Crne Gore”.

JPMD: Što prije izabrati koncesionara za realizaciju marine | Radio Televizija Budva

JPMD navodi da je kao preduslov za pripremu Koncesionog akta za davanje u koncesiju luke Budva, utvrđena obaveza donošenja DSL-a za prostor kojim je obuhvaćena ova lokacija, odnosno objekat (dio Sektora 43 iz PP MD-a). DSL-om je potrebno riješiti pitanja namjene i režima korišćenja predmetne lokacije/objekta. Izrada predmetnog Plana je još u toku. Takođe, Vlada Crne Gore je dana 10.04.2017 godine donijela Odluku da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore produži ugovor o zakupu/korišćenju luke sa aktuelnim zakupcem, do izbora koncesionara.

"Kao upravljači lukama od lokalnog značaja, a samim tim i kao subekt koji će pripremati koncesioni akt i voditi postupak davanja koncesije za Luku Budva, u cilju upoznavanja sa dosadašnjim tokom izrade plana i afirmacije stavova ključnih aktera, ovo Javno preduzeće je u mjesecu aprilu 2017. godine organizovalo sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Budva, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i obrađivača Plana (DSL), na kojem je prezentovan prednacrt ovog planskog dokumenta i ukazano da je isti rađen na osnovu prethodno urađenih 5 baznih studija", navode iz JP Morsko dobrp i dodaju da navedeni Plan (DSL) koji je u fazi izrade, predstavlja preduslov da bi ovo Javno preduzeće izradilo koncesioni akt i sprovelo postupak izbora koncesionara.

Uvažavajući značaj ovog planskog dokumenta, odnosno pitanja koja se njime rješavaju, prije svega zaštita javnog interesa u smislu obezbjeđenja komunalnih vezova i funkcionisanja luke kao javnog sadržaja, na sastanku je postignut dogovor da Opština iskaže stavove, prijedloge i primjedbe, vezano za plan kojim bi se doprinijelo kvalitetu rješenja.

Stav Javnog preduzeća je da svi donosioci odluka moraju učestvovati u završetku DSL-a sa ciljem da se što prije objavi konkurs za izbor koncesionara za realizaciju marine, zaključili su iz Morskog dobra.