15-01-2019

Novine polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima

Novine polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima | Radio Televizija Budva

U skladu sa novom Uredbom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima redefinisan je program polaganja stručnog ispita na način da su:

za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja predmeti:
• Ustavno uređenje Crne Gore i osnovi sistema Evropske unije;
• Sistem javne uprave;
• Službenički odnosi;
• Upravni postupak, upravni spor i osnovi kancelarijskog poslovanja i
• Finansije;

Predmeti za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja su:
• Osnovi ustavnog uređenja Crne Gore;
• Osnovi sistema javne uprave i službeničkih odnosa;
• Osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja i
• Osnovi finansija.

"Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu javne uprave (za razliku od stare Uredbe po kojoj se prijava podnosila Upravi za kadrove), uz koju prijavu kandidati prilažu i dokaze o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita (uvjerenje o stečenom nivou kvalifikacije obrazovanja i godina dana radnog iskustva na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja za koji se polaže stručni ispit)", navodi se na sajtu Ministarstva.

Visina troškova polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja iznosi 10% prosječne bruto zarade.

Visina troškova polaganja stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja iznosi 5% prosječne bruto zarade. Visina troškova ponovnog polaganja stručnog ispita iznosi 5% prosječne bruto zarade.

Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja stručnog ispita.

Izvršena je i izmjena u odnosu na važeći način i postupak polaganja stručnog ispita, tako da se stručni ispit sastoji iz pismenog i usmenog dijela, pri čemu pismeni dio ima 5 pitanja od kojih svako nosi po 2 boda, a usmeni dio stručnog ispita se sastoji od 3 pitanja;

Pismeni dio stručnog ispita se polaže elektronski.

Usmenom dijelu stručnog ispita pristupa kandidat koji je uradio tačno više od polovine testa na pisanom dijelu stručnog ispita, za svaki predmet pojedinačno.

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".

Kandidat koji je dobio ocjenu "nije položio" iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo javne uprave izdaje uvjerenje.

Jedan od opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima je da državni službenik, odnosno namještenik mora imati položen stručni ispit za rad u državnim organima, izuzev državnog službenika koji je položio pravosudni ispit i namještenika sa osnovnom školom.