28-12-2020

Objavljen Javni poziv nevladinim organizacijama za izbor kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević objavio je Javni poziv nevladinim organizacijama za izbor kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Kako je saopšteno, ovaj javni poziv otvoren je do 12. januara 2021. godine.


Foto: Arhiva

Tekst Javnog poziva prenosimo u cjelosti:

U skladu sa članom 9. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi 43/20), predsjednik Opštine objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za izbor kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

1. Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi, da predloži jednog kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

2. Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

- da ima sjedište na teritoriji opštine Budva;

- da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

3. Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata dostavi sljedeće dokaze:

- rješenje o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;

- dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

4. Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

- ima državljanstvo Crne Gore;

- ima prebivalište na teritoriji opštine Budva;

- posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;

- nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač Država ili Opština.

5. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, pored navedene dokumentacije dužna je da za kandidata da dostavi i sledeće:

- ovjerenu fotokopiju lične karte;

- biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;

- izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač Država ili Opština;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu nadležan za rad sa nevladinim organizacijama sačiniće listu kandidata u roku od 8 dana od isteka roka za dostavljanje predloga i istu objavljuje na sajtu Opštine. Predsjednik opštine će u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste izabrati člana Komisije ispred nevladinih organizacija. Mandat Komisije traje 2 (dvije) godine.

Napomena: Predlog kandidata sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Budva ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanju Javnog poziva (zaključno sa 12.01.2021. godine) na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Trg Sunca broj 3, 85310 Budva. Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Budva www.budva.me, na oglasnoj tabli Opštine Budva kao i na lokalnim javnim emiterima.

Svi izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 11:00 časova u Sekratarijatu za lokalnu samoupravu (kancelarija br. 3) i na telefon (067) 557 796.