16-10-2019

Odbornici usvojili novi Poslovnik o radu Skupštine Opštine Budva VIDEO

Odbornici SO Budva su na 27. sjednici, koja je održana u ponedjeljak, 14. oktobra, dali saglasnost na Predlog Odluke Poslovnika o radu SO Budva, kojim su precizirane izmjene u odnosu na postojeći.

Odbornici usvojili novi  Poslovnik o radu Skupštine Opštine  Budva  VIDEO | Radio Televizija Budva

Poslovnikom o radu Skupštine Opštine Budva, koji je u skladu sa Zakonom i Statutom Opštine Budva, u cilju efikasnijeg rada lokalnog parlamenta uređen je postupak konstituisanja SO Budva, organizacija i način rada Skupštine, prava i dužnosti odbornika i način njihovog ostvarivanja, pripremanje i sazivanje sjednice, akti Skupštine i postupak za njihovo donošenje, javnost rada, ostvarivanje saradnje, način i postupak učešća građana i NVO rganizacija u radu Skupštine i druga pitanja od zanačaja za njen rad.

Opširnije u prilogu Jadranke Nikić: