25-12-2021

Vlada odobrila produženje perioda za istraživanje nafte i gasa

Vlada je odobrila produženje prvog perioda istraživanja iz ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za period od šest mjeseci.

Vlada odobrila produženje perioda za istraživanje nafte i gasa | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Iz Vlade su saopštili da je na današnjoj sjednici usvojena informacija o zahtjevu holandskih kompanija Eni i Novatek za produženje prvog perioda istraživanja iz ugovora o koncesiji.

U informaciji se navodi da su poteškoće operativne i geološke prirode na koje se naišlo u toku procesa bušenja, a koje su izvan razumne i predvidljive kontrole koncesionara, uzrokovale operativna kašnjenja od više od četiri mjeseca.

Iz Vlade su kazali da su zahtjevi koncesionara za produženje prvog perioda istraživanja ocijenjeni opravdanim.

“U tom smislu, Vlada je odobrila produženje prvog perioda istraživanja i faze istraživanja iz ugovora za period od šest mjeseci”, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o mjerama sigurnosti prilikom istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju.

Kako su naveli iz Vlade, zakonom se uređuje ta oblast tako što se jasnije definišu ovlaščenja državanih organa, kao i dužnosti koncesionara prilikom izvođenja operacija istraživanja i proizvodnje ugljovodonika.

Prema njihovim riječima, predloženim rješenjem se omogućava veća i bolja kontrola države nad izvođenjem operacija istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, a time i veća sigurnost operacija.

“Takođe, propisuje se minimum zahtjeva za sprečavanje velikih nesreća tokom izvođenja operacija istraživanja i proizvodnje u podmorju, kao i za ograničavanje posljedica nesreća”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da se donošenjem tog zakona ispunjava obaveza koja je preuzeta u postupku pregovaranja sa Evropskom unijom (EU).

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa.

Iz Vlade su kazali da se izmjenama Zakona pristupilo zbog potrebe usaglašavanja sa Zakonom o elektronskom dokumentu.

Kako su naveli, predloženim odredbama propisana je elektronska ovjera dokumenata kvalifikovanim elektronskim potpisom, ili pečatom koja će biti brža i efikasnija za zakonitu elektronsku komunikaciju između pravnih i fizičkih lica i institucija.

Cilj donošenja zakona je, kako su rekli iz Vlade, unapređenje poslovnog ambijenta i razvoj elektronskih usluga, što će rezultirati boljom uslugom za građane i privredu.

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na kafu.

Iz Vlade su pojasnili da osnovni razlozi za izmjenu Zakona proizilaze iz potrebe osiguranja ravnopravnog pravnog statusa za proizvođače i uvoznike kafe, zasnovanog na principima konkurentnosti i pravičnosti za sve učesnike u prometu navedenim proizvodom.

Kako su kazali, odredbama zakona predlaže se izmjena visine poreza za prženu i neprženu kafu, čime će se u krajnjem doprinijeti regulisanju cjelokupnog tržišta kafe i boljoj naplati prihoda po tom osnovu.

“Propisana visina poreza za neprženu kafu bi umjesto jednog EUR po kilogramu (kg) iznosila 0,8 EUR/kg, dok bi za prženu kafu, umjesto postojeće visine poreza od 0,8 EUR/kg iznosila jedan EUR/kg neto mase tog proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela uredbu o Carinskoj tarifi za narednu godinu, kojom se usklađuje visina carinskih stopa sa obavezama preuzetim u okviru Svjetske trgovinske organizacije i drugim međunarodnim ugovorima koje je zaključila Crna Gora.

Iz Vlade su rekli da se osnovne izmjene u Carinskoj tarifi za narednu godinu odnose na smanjenje carinskih stopa i izmjenu nomenklature.

“Uredbom su obuhvaćene sve izmjene koje se odnose na carinske stope utvrđene sporazumima o slobodnoj trgovini ili drugim međunarodnim sporazumima vezanim za razmjenu roba (STO, SSP, EFTA, Rusija, Ukrajina, CEFTA i Turska), čime se dobilo kodifikovano rješenje koje će olakšati poslovanje privrednicima koji se bave spoljnom trgovinom”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela strategiju digitalne transformacije za period od naredne do 2026. godine sa akcionim planom za period od sljedeće do 2023.

Strategija, kako su kazali iz Vlade, predstavlja razvojni okvir kojim se definišu preduslovi i inicijative potrebne za brzu adaptaciju u sve kompleksnije digitalno okruženje, kao i agilan i proaktivan razvoj digitalne Crne Gore.

Iz Vlade su rekli da se strategija digitalne transformacije odnosi na sve djelove crnogorskog društva – državnu upravu, lokalnu upravu i širi javni sektor, privredu, akademsku zajednicu, naučnu zajednicu, nevladine organizacije i civilno društvo.

Navodi se da su izazovi u digitalnoj transformaciji Crne Gore adresirani kroz dva strateška cilja koja oslikavaju digitalnu stvarnosti i dalje se kanališu u okviru sedam operativnih ciljeva kroz prioritetne oblasti odnosno grupe aktivnosti u cilju postizanja željenog napretka.

“Prvi strateški cilj stavlja fokus na unapređenje kapaciteta i sposobnosti za digitalnu transformaciju, a drugi na jačanje digitalne svijesti crnogorskog društva i digitalne konkurentnosti ICT sektora”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o uspostavljanju Odjeljenja za reviziju informacionih sistema, sa osvrtom na dosadašnje aktivnosti.

“Imajući u vidu da je Odjeljenje u okviru Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija formirano početkom ove godine prvi put kao nezavisna organizaciona jedinica čiji je obuhvat rada revizija informacionih sistema u organima državne uprave, najveći dio aktivnosti u tekućoj godini bio je usmjeren na njegovo regulatorno i procesno uspostavljanje”, kaže se u saopštenju.

U informaciji se navodi da će se strateški ciljevi Odjeljenja u narednom trogodišnjem periodu, između ostalog, fokusirati na davanje preporuka za unapređenje procesa upravljanja rizicima informacionih sistema i promovisanje statusa i funkcije njihove unutrašnje revizije, kao alata za dobro upravljanje u organima državne uprave.

Vlada je usvojila informaciju o pokretanju Digitalne akademije - platforme za edukaciju javnih službenika i drugih relevantnih aktera u Crnoj Gori.

U informaciji se navodi da je, u svrhu stvaranja efikasne, profesionalne, odgovorne i ka građanima orjentisane javne administracije, potrebno stvoriti sistemski i kontinuiran proces stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u domenu digitalnih i njima komplementarnih vještina i omogućiti njihov kontinuirani razvoj.

Iz Vlade su kazali da je jedan od ciljeva pokretanja Digitalne akademije motivacija polaznika da tokom pohađanja programa rade u samoorganizovanim, multidisciplinarnim timovima na zadacima što je moguće bliže onima sa kojima će se stvarno susresti.

“Akademija, takođe, ima za cilj uključivanje i edukaciju studenata, marginalizovanih grupa, kao i starijih osoba, a sa ciljem prevazilaženja digitalnog jaza i u namjeri da nijedan građanin u Crnoj Gori ne ostane bez mogućnosti sticanja vještina za 21. vijek, uprkos socijalnim, materijalnim, demografskim i drugim preprekama na koje nailazi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za realizaciju tih ciljeva planirano 290 hiljada EUR.

Vlada je usvojila informaciju o pokretanju projekta Montenegro digital.

U informaciji se navodi da će Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija pokrenuti projekat Montenegro Digital, kako bi sprovelo digitalnu transformaciju na nivou cijele Vlade, modernizovalo javnu upravu, osnažilo interne kapacitete, optimizovalo IT troškove i omogućilo održivi i svrsishodni razvoj digitalnih servisa i najbolje korisničko iskustvo građanima.

“Projektom se žele definisati digitalni standardi i standardizovati tehnologija na nivou cijele Vlade, obezbijediti modularne nabavke i optimizovati potrošnja u dijelu nabavke IT opreme, softverskih rješenja, licenci i realizacije digitalnih rješenja, kreirati otvoreno digitalno tržište i obezbijediti razvoj procesa politika i platformi prema potrebama građana”, kaže se u saopštenju.

Za tu namjenu, kako su rekli iz Vlade, opredijeljeno je 490 hiljada EUR.

Vlada je usvojila informaciju o obezbjeđivanju novca iz tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje opštine Tuzi.

Iz Vlade su kazali da ta opština, usljed nedostatka statističkih podataka, nije ispunila uslove za korišćenje sredstava Egalizacionog fonda za ovu godinu.

“Sa obzirom na to, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da uplati opštini Tuzi preostala sredstva planiranog transfera u iznosu od 500 hiljada EUR, radi njenog nesmetanog funkcionisanja i urednog finansiranja zakonski utvrđenih obaveza”, navodi se u saopštenju.