24-07-2020

Vlada usvojila treći paket socio-ekonomskih mjera

Vlada Crne Gore je usvojila Treći paket socio-ekonomskih mjera podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa vrijedan 1,22 milijarde eura koji pokriva period od četiri godine.

Vlada usvojila treći paket socio-ekonomskih mjera | Radio Televizija Budva

Kako je saopšteno, paket je usvojen bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade.

„Paket uključuje, među ostalim, posebne mjere za eura, inovacije kao i brojne programe podrške ostalim privrednim djelatnostima.

Utvrđen je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se, usljed nastale vanredne, hitne i nepredvidljive okolnosti izazvane virusom Covid -19, predlaže donošenje određenih normativnih rješenja, kako bi se najpogođenijem dijelu privrede što prije pružila pomoć u cilju prevazilaženja negativnih posljedica u poslovanju.

Novim odredbama predlaže se, između ostalog, usklađivanje pojedinih poreskih kategorija sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, odnosno da se i usluge smještaja u turističkim apartmanima oporezuju po sniženoj stopi.

Predlaže se i oporezivanje usluge pripremanja i usluživanja hrane, flaširane vode za piće i bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima u kojima se pružaju catering usluge po sniženoj stopi od sedam odsto.

„Predloženo je oporezivanje po sniženoj stopi od 7 odsto na usluge pripremanja i usluživanja hrane, pica i napitaka, osim akciznih proizvoda i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je, u cilju ublažavanja negativnih efekata od epidemije, predviđeno da se povećanje najniže penzije za 13 odsto računa od 1. januara ove godine, a ne od 1. septembra kako je prvobitno bilo predloženo.

Utvrđeni su i predlozi zakona o inovacionoj djelatnosti i o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, koje je Vlada uputila Skupštini radi donošenja po skraćenom postupku.

Predlogom zakona o inovacionoj djelatnosti uređeno je da će se osnovati Fond za inovacije Crne Gore, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, koji bi u okviru svoje nadležnosti sprovodio programe inovacione djelatnosti i pratio realizaciju aktivnosti i ostvarenje operativnih ciljeva definisanih u Strategiji pametne specijalizacije – S3 i drugim relevantnim nacionalnim strategijama.

Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija utvrđen je sa ciljem podsticanja ekonomskog rasta, tehnološkog razvoja, inovacija i preduzetništva kroz zapošljavanje, posebno mladih, visoko-kvalifikovanih osoba.

Cilj je, kako je saopšteno, i jačanje postojećih inovativnih privrednih društava te kreiranje startapova i spinofova, naročito u sektorima srednjih i visokih tehnologija kao i usluga baziranih na znanju.

„Predloženim zakonom se želi kreirati ambijent koji će značajno smanjiti operativne troškove startapova, ali i kompanija koje ulažu u istraživanje i razvoj, uvodeći istovremeno poreske podsticaje za investitore u inovativne projekte“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini čija će primjena omogućiti crnogorskim pružaocima usluga plasman svojih usluga na tržištu CEFTA bilo kroz prekogranično pružanje usluga, komercijalno prisustvo ili privremeni ulazak i boravak fizičkih lica u poslovne svrhe.

Donijeta je i Uredba o izmjenama Uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije kojom se preciznije utvrđuju uslovi koje mora da ispunjava proizvođač za rekonstruisani objekat da bi ostvario status povlašćenog proizvođača.

Vlada je usvojila i Informaciju o zaključivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Fond za zaštitu depozita Crne Gore između Države Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u vrijednosti od 50 miliona eura.

Riječ je, kako je pojašnjeno, o kreditnom aranžmanu koji ima za cilj obezbjeđivanje finansijskih sredstava Fondu za zaštitu depozita Crne Gore za potrebe prevazilaženja potencijalnih rizika izazvanih krizom nastalom usljed pandemije COVID-19.

„Aranžman je dio projekta koji je kreiran kao odgovor na pomenutu krizu sa namjerom da unaprijedi opšte povjerenje u bankarski sektor. Navedeni kreditni aranžman zamijeniće kreditni aranžman zaključen 2010. godine u ukupnom iznosu od 30 miliona eura“, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na dopunu Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova kojom je utvrđeno da se od 1. avgusta do 31. decembra za 50 odsto umanjuju naknade za ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte, za postavljanje privremenih objekata, kao i za upotrebu plovila na Skadarskom jezeru i splavarenje Tarom.Izvor: Mina