27-09-2016

Zadovoljstvo građana Budve kvalitetom života u Budvi i odnos prema budućnosti

Zadovoljstvo građana Budve kvalitetom života u Budvi i odnos prema budućnosti | Radio Televizija Budva

Centar za slobodne izbore i demokratiju, Beograd i Pokret Budva 2020 su u periodu između 3. i 13. septembra 2016. godine sproveli istraživanje na temu: Budva danas i sjutra - Zadovoljstvo građana Budve kvalitetom života u Budvi i odnos prema budućnosti.

Tip i veličina uzorka: Slučajni, reprezentativni uzorak od 500 punoljetnih građana Budve
Okvir uzorka: Teritorija biračkog mjesta kao najpouzdanija registarska jedinica
Odabir domaćinstva: Slučajno uzorkovanje bez zamene – u okviru biračkog mjesta, svaka druga kućna adresa od početne tačke
Odabir ispitanika u okviru domaćinstva: Slučajno uzorkovanje bez zamjene – izbor ispitanika metodom prvog rođendana u odnosu na dan anketiranja

Rezultati anketiranja:

Da li se stvari, generalno, kreću u dobrom ili lošem pravcu? Poređenje Crna Gora i Budva
Građani Budve ne vide značajniju razliku kada je riječ o pravcu kretanja svog grada i svoje zemlje. Najveći broj građana (44%) smatra da i Crna Gora i Budva stoje u mjestu. Negativan stav o pravcu kretanja Budve i Crne Gore zauzima nešto više ispitanika naspram onih koji smatraju da se njihov grad i zemlja kreću u dobrom pravcu. Tako 30% građana smatra da se Budva kreće u lošem pravcu (odnosno 28% to misli za Crnu Goru), a suprotno mišljenje, da se Budva kreće u dobrom pravcu zastupa petina ispitanih građana (odnosno 22% kada je riječ o Crnoj Gori).

Procjena kvaliteta života
Budvani za sebe kažu da žive uglavnom podnošljivo i osrednje. Dobro živi 13% ispitanika, dok je na drugom polu 15% onih koji žive teško podnošljivo i 3% koji kažu da žive nepodnošljivo.

Kakav će životni standard imati sljedeća generacija državljana Crne Gore?
Za generacije koje dolaze, Budvani predviđaju životni standard sličan sadašnjem (41%). Trećina građana je pesimistična i smatra da će živjeti lošije dok je 17% ispitanika koji tvrde da će doći do poboljšanja životnog standarda.

Da li je Vaša zarada dovoljna za zadovoljavanje potreba Vaše porodice?
Za 38% građana Budve njihova zarada nije dovoljna za zadovoljavanje potreba porodice, a za isto toliko građana je ipak dovoljna. Petina ispitanika kaže da niti je dovoljna niti nedovoljna.

Koliko ste zadovoljni Vašim zaposlenjem?
Trenutnim zaposlenjem zadovoljno je 42% građana Budve. Trećina građana je nezadovoljna, dok je nešto manje od jedne petine (18%) onih koji spadaju u red niti zadovoljnih niti nezadovoljnih po ovom pitanju.

Najveći problemi u gradu iz perspektive građana
Građani Budve smatraju da grad beleži veliki broj različitih problema, pa su tako odgovori ispitanika neskoncentrisani i razbacani.
Ipak, kao najveći problemi izdvajaju se korupcija (20%), nezaposlenost (16%), siromaštvo i loš životni standard (11%), kao i urbanistički i građevinski problemi (10%).

Budva kao mjesto koje (ne)podstiče razvoj preduzetništva
Građani Budve uglavnom ne vide Budvu kao mjesto koje podstiče i daje podršku za razvoj preduzetništva, iako ne mali broj ispitanika (oko petine) nema stav i ne može da procijeni kako bi odgovorilo.
Ako započinjete biznis u Budvi nećete lako naći kvalitetnu i vrijednu radnu snagu, smatra 40% ispitnika. Sa druge strane, 18% tvrdi suprotno, da se lako može naći kvalitetna i vrijedna radna snaga, a četvrtina građana se niti slaže niti ne slaže sa ovim.
Da gradska i državna uprava rade na tome da stvore bolje uslove za zaradu privrednika tvrdi 15% Budvana, četvrtina se inti slaže niti ne slaže, a najveći broj građana (44%) ipak misli da gradska i državna uprava ne rade na tome da stvore bolje uslove za zaradu privrednika.
Petina ispitanika smatra da gradska i državna uprava imaju dovoljno jednostavne procedure za započinjanje biznisa, dok 40% građana smatra suprotno.

Kada biste imali izbora u vezi sa mjestom stanovanja, Vi biste?
Građani Budve nemaju veoma izraženu želju da se presele u neko drugo mjesto, a i ako bi to činili, to bio onda bilo van Crne Gore.
Najveći broj građana bi ostao u Budvi (38%), 29% bi se preselilo ali van Crne Gore, a tek svaki deseti građanin bi napustio Budvu i odselio se u drugi grad u Crnoj Gori.
U drugo naselje u Budvi preselilo bi se 6% građana.
U narednih godinu dana 13% građana planira da se preseli van Budve.

Promjene u gradu i projekcija budućnosti
Promjene u gradu u posljednje dvije godine Budvani ocenjuju kao promene na lošije – 45% građana kaže da su promjene na lošije, 28% da je sve isto i da grad stagnira, a četvrtina građana smatra da su promjene koje su se desile u gradu u poslednje dvije godine, promjene na bolje.
Kada je reč o projekciji budućnosti i proceni Budve kao mjesta za život do 2020. godine, mišljenja građana su podijeljena, sa blagom prevagom onih pesimističnih – 37% građana smatra da će Budva biti lošije mjesto za život do 2020. godine nego što je to sada, 26% da će sve biti isto, a 29% da će biti bolje mjesto za život nego što je to sada.

Budva – tolerantan i otvoren grad?
Iz perspektive samih Budvana, za ovaj grad ne možemo reći da je u potpunosti tolerantan i otvoren, spreman da prihvati različitosti.
Rezultati pokazuju da je Budva grad koji je odlično mjesto za život pre svega familija sa djecom kao i za starije osobe.
Sa druge strane, prema riječima samih Budvana, Budva je loše okruženje za mlade, talentovane i obrazovane ljude u potrazi sa poslom (52%), za pripadnike LGBT zajednice (46%), kreativne ljude (44%), ali i za rasne i etničke manjine (34%).

Mogućnosti razvoja grada
Kao primarne mogućnosti koje bi grad trebalo da iskoristi u svrhu razvoja, Budvani naglašavaju one potencijale grada koji već postoje, te da bi u njih trebalo ulagati.
To su prije svega turizam (trećina ispitanika navela je upravo turizam kao oblast u kojoj vidi najveću mogućnost razvoja grada), ali i zabava i provod (20%), trgovina (19%) i kultura i umjetnost (18%).
Agroindustrija, industrija i energetika nisu oblasti u koje bi trebalo ulagati u Budvi, smatraju njeni građani.

Kakvu sliku (pozitivnu ili negativnu) o Vašem gradu imaju građani Crne Gore?
Najzastupljeniji je stav da su ostali građani Crne Gore ravnodušni, odnosno da nemaju ni pozitivnu ni negativnu sliku o Budvi (34%).
Sledeći najzastupljeniji odgovor je da ostali građani Crne Gore imaju uglavnom pozitivnu sliku o Budvi (30%), dok 19% Budvana misli da o njihovom gradu postoji negativna slika od strane ostalih državljana Crne Gore.

Prva asocijacija Budvana na njihov grad jesu prirodne ljepote (more, obala, plaže). Prva asocijacija Budvana na osobine ljudi koji žive u Budvi je gostoprimstvo, ljubaznost i kultura.Izveštaj pripremio Centar za slobodne izbore i demokratiju, Beograd.