13-06-2019

Životinje koje se ne drže u skladu sa pravilima, biće oduzimane

S obzirom na učestalu pojavu nekontrolisanog puštanja proizvodnih životinja, najčešće goveda, koje se bez nadzora držaoca i neobilježene ušnim markicama kreću po javnim površinama i na tuđoj imovini, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozorava njihove vlasnike da u roku od 7 dana preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj, navodi se u saopštenju Uprave za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarne poslove.

Životinje koje se ne drže u skladu sa pravilima, biće oduzimane | Radio Televizija Budva

U suprotnom, kako su istakli, nadležni organi će sprovesti akciju oduzimanja životinja. Oni podsjećaju da vlasnik, odnosno držalac životinja, prema propisima snosi primarnu odgovornost za svoje životinje, odnosno da je odgovoran za život i dobrobit životinja koje drži, a takođe je dužan da spriječi životinju da ugrozi život, bezbjednost ili imovinu drugog lica, odnosno život i bezbjednost druge životinje.

"U proteklom periodu evidentirano je više slučajeva nekontrolisano puštenih životinja na niz lokacija, uglavnom u centralnom i južnom regionu, a najdrastični primjer negativnih posledica ove pojave su „lutajuća goveda“ na teritoriji opštine Ulcinj, gdje je u poslednjih desetak godina više lica izgubilo život zbog goveda koja se nekontrolisano kreću duž puteva i po
javnim površinama" navodi se u saopštenju.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u prethodnom periodu, samoinicijativno ili u saradnji sa pojedinim lokalnim upravama, preduzimala mjere kako bi se
nesavjesni držaoci dodatno informisali o uslovima i načinu držanja i njihovim pravima i obavezama.

"Držalac je dužan da prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da životinji obezbijedi životne uslove koji odgovaraju njenoj vrsti, rasi, polu, starosti kao i fizičkim,
biološkim i proizvodnim specifičnostima, osobinama u ponašanju, odnosno zdravstvenom stanju životinje, kao i da obezbijedi zdravstvenu zaštitu svojih životinja" ističu u svom saopštenju iz Uprave za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarnih poslova.

Oni pozivaju držaoce goveda da da izvrše svoje zakonom propisane obaveze – da životinjama obezbjede primjerene uslove držanja i uzgoja, da ih uklone sa tuđih imanja ili javnih površina, da izvrše obeveznu identifikaciju svih životinja i propisanu zdravstvenu zaštitu, u roku ne dužem od 7 dana.

"U suprotnom, Uprava će u saradnji sa nadležnim državnim i lokalnim organima preduzeti mjere propisane zakonima koje podrazumjevaju inspekcijsku kontrolu uslova i načina držanja
goveda, oduzimanje i uklanjanje svih životinja zatečenih na javnim površinama i tuđim imanjima, odnosno životinja koje su zatečene bez nadzora držaoca, a posebno goveda koja
nijesu identifikovana ili za koje za koje vlasnik u propisanom roku ne može da dokaže identitet životinje" zaključuje se u saooštenju.