30-07-2014

Kako do urbanističko-tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole?

Ministarstvo održivog razvoja objavilo je pojednostavljenu proceduru izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole. Od ranije je poznato da većina objekata izgrađenih u Crnoj Gori nema upotrebnu dozvolu.

Kako do urbanističko-tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole? | Radio Televizija Budva

Za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova fizičko ili pravno lice dovoljno je da se podnese zahtjev u kome je navedeno ime i prezime, adresa, broj katastarske parcele i opština. Rok za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova je 30 dana i besplatno je, piše u brošuri.

Postupak za izdavanje građevinske dozvole predviđa podnošenje zahtjeva nadležnom organu u kome treba navesti ime i prezime, adresu, broj katastarske parcele i opštinu. Dokumentacija treba sadržati revidovani projekat (tri štampana i sedam na CD), dokaz o osiguranju odgovornosti učesnika u izgradnji objekta (investitor, privredna društva koja izrađuju, odnosno reviduju tehnički dokumentaciju). Za građevinsku dozvolu je potrebna saglasnost svih vlasnika građevinskog zemljišta obuhvaćenog urbanističjom parcelom, ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele.

Rok za izdavanje građevinske dozvole je 30 dana odnosno 60 dana za objekte za koje je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za upotrebnu dozvolu, koja nije česta pojava u Crnoj Gori, investitor podnosi zahtjev, izjavu izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, izjavu nadzornog inženjera da je objekat izgrađen ub skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, izjavu vodećeg projektanta, dokaz o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima, revidovani glavni projekat ako je građevinska dozvola izdata na idejni projekat, kao i Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od lincencirane geodetske organizacije. Rok za izdavanje upotrebne dozvole sedam dana.

Obrazac zahtjeva za izdavanje UTU-a, građevinske i upotrebne dozvole nalaze se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i lokalnih samouprava, kao i na njihovim šalterima. Svjetska banka je godinama nazad upozorovala da su složene procedure pri izdavanju građevinskih dozvola jedna od vodećih biznis barijera u Crnoj Gori.