01-11-2016

Konkurs za dodjelu tradicionalne nagrade Drobni pijesak najboljem paštrovskom studentu za 2016. godinu

Konkurs za dodjelu tradicionalne nagrade Drobni pijesak najboljem paštrovskom studentu za 2016. godinu | Radio Televizija Budva

Raspisan je KONKURS za dodjelu tradicionalne nagrade DROBNI PIJESAK NAJBOLJEM PAŠTROVSKOM STUDENTU ZA 2016. GODINU.

Nagrada se sastoji od Povelje Udruženja i novčanog iznosa u visini od 500 eura, a kriterijumi za dobijanje su zavičajna pripadnost Paštrovićima (oba ili jedan roditelj), visoka prosječna ocjena tokom završene najmanje dvije godine redovnih osnovnih ili master studija na univerzitetima u Republici Srbiji ili Republici Crnoj Gori, postignuti rezultati u vannastavnim aktivnostima studenta, kao i rad na očuvanju i promociji paštrovske kulturne baštine.

Prijave za konkurs (kratka biografija, potvrda o redovnom studiranju i visini prosječne ocjene tokom dvije aktuelne godine studija, materijal koji svjedoči o vannastavnim aktivnostima i motivaciono pismo) dostaviti na adresu: Advokatsk kancelarija „Živković“, ul. Svetozara Markovića 48, 11000 Beograd sa naznakom „ZA KONKURS“ do 15. Novembra 2016. godine ili na adresu [email protected] u pdf formatu.

"Svečano proglašenje najboljeg paštrovskog studenta obaviće se na tradicionalnoj Paštrovskoj večeri u Beogradu, 27. Novembra 2016. godine u restoranu „Dedinje“ u Domu Vojske Srbije (Francuska Ulica br. 2) na koju Vas najsrdačnije pozivamo! Za više informacija budite slobodni da nas pozovete na broj +381/64-957-14-77", navodi se u saopštenju.


*****

На основу Одлуке донесене на годишњој Скупштини Удружења Паштровића и пријатеља Паштровића „Дробни пијесак” у Београду (у даљем тексту Скупштина), одржане 27. новембар 2012. године, Скупштина усваја сљедећи ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ „ДРОБНИ ПИЈЕСАК” НАЈБОЉЕМ ПАШТРОВСКОМ СТУДЕНТУ

Члан 1.

Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића „Дробни пијесак” у Београду (у даљем тексту: Удружење) на Скупштини одржаној 14. децембра 2002. године донијело је Одлуку да се установи награда „Дробни пијесак” најбољем паштровском студенту (у даљем тексту: Награда) која се додјељује једном годишње.

Члан 2.

Сврха Награде је oдавање признања, стимулисање и подршка најбољег паштровског студента.

Члан 3.

Награда се састоји од Повеље и новчаног износа o чијој висини одлучује Управни одбор Удружења (у даљем тексту: Управни одбор).

Члан 4.

Критеријуми за добијање Награде су сљедећи:
завичајна припадност Паштровићима (оба или један родитељ);
висока просјечна оцјена током посљедње двије године редовних основних, специјалистичких или магистарских/мастер студија на државним или приватним универзитетима у Републици Србији или Републици Црној Гори;
постигнути резултати у ваннаставним активностима и
рад на очувању културне баштине Паштровића.

Члан 5.

Право конкурисања за Награду има и особа која је у току календарске године у којој се додјељује Награда завршила oсновне, специјалистичке или масрет студије.

Члан 6.

Документа потребна за пријаву на Конкурс су:
биографија;
потврда о висини оцјена и просјеку током посљедње двије године студија;
материјал који свједочи о ваннаставним активностима студента и
мотивационо писмо

Члан 7.

Кандидат/кандидаткиња се пријављује на Конкурс слањем потребних докумената на адресу Удружења.

Члан 8.

Отварање Конкурса се објављује у средствима јавног информисања и има рок о којем одлучује Управни одбор.

Члан 9.

Пријаве кандидата/кандидаткиња разматра Комисија за додјелу Награде (у даљем тексту Комисија). Комисију сачињавају три члана Удружења, раније изабрана од стране Управног одбора.

Члан 10.

Рад Комисије је јаван, а њеног предсједника бирају чланови Комисије. Секретар Комисије је секретар Удружења и нема право одлучивања о додијели Награде. Одлука о додјели награде (у даљем тексту Одлука) је донијета када о томе одлучи већина чланова Комисије. Током рада Комисије води се записник, а Одлука и њено образложење достављају се Удружењу, награђеном кандидату/кандидаткињи и факултету награђеног/е. Јавност рада Комисије може, поред секретара Удружења, обезбиједити и присуство предсједника Удружења или још једног члана Управног одбора.

Члан 11.

Комисија за свој рад одговара Управном одбору.

Члан 12.

Одлуку Комисије званично објављује предсједник Удружења у средствима јавног информисања.

Члан 13.

Свечано проглашење најбољег паштровског студента одржаће се на Паштровској вечери у Београду актуелне календарске године.

Члан 14.

На Конкурс се може јавити више пута, али је Награду могуће добити само једном.

Члан 15.

Правилник ступа на снагу седмог дана од дана усвајања на Скупштини.