02-07-2017

Magistralni put Podgorica - Cetinje - Budva

Nakon kompletiranja radova (tokom sledeće godine) na svim dionicama na putnom pravcu Podgorica – Cetinje – Budva, 4 km će biti saobraćajnice bulevarskog tipa i 32,6 km saobraćajnice sa tri trake.

Magistralni put Podgorica - Cetinje - Budva | Radio Televizija Budva

Put Podgorica – Cetinje – Budva, dužine 60 km, zvanično je, kao magistralni put M-2.3, u eksploataciji od marta 1982.godine kada je kompletno završena rekonstrukcija starog puta sa izgrađenim novim dionicama.U periodu od 2001. do 2012.godine na ovom putnom pravcu vršena je rekonstrukcija koja je podrazumijevala izgradnju dodatnih traka za sporu vožnju na ukupno devet lokaliteta, pet lokaliteta (Kokoti, Kamenica, Meterizi, Jankovića krš i Ulići) na potezu od Podgorice do Cetinja i četiri lokaliteta (Obzovica, Brajići, Lapčići i Košljun) na potezu od Cetinja do Budve.

Polazeći od činjenice da je ovaj putni pravac jedan od saobraćajno najopterećenijih u Crnoj Gori sa prosečnim godišnjim dnevnim saobraćajem (PGDS) od blizu 9.000 vozila/dan, te da na preostalim dionicama puta nije bilo značajnijih ulaganja, Direkcija za saobraćaj je 2015.godine počela sa realizacijom projekta rekonstrukcije preostalih dionica puta.Rekonstrukcijom su obuhvaćeni radovi na izgradnji dodatnih traka za sporu vožnu, rekonstrukciji raskrsnica, rekonstrukciji postojećih tunela i mostova, sanaciji nestabilnih kosina zasjeka i usjeka, sanaciji kolovozne konstrukcije i sistema za odvodnju puta, ugradnji nove saobraćajne signalizacije i opreme puta.Nezavršeno je ostalo još 1,7 km na dionici od Brajića do Lapčića (rok završetka radova do kraja novembra mjeseca) i 1,8 km dionice Košljun – Zavala.Radovi na završetku ova dva projekta će se nastaviti nakon turističke sezone i biće završeni do kraja novembra.Radovi na izgradnji novog tunela na Brajićima će se izvoditi i u toku ljeta jer se izvode van trase sadašnjeg puta.Da bi se završila cjelokupna rekonstrukcija ovog putnoog pravca neophodno je i izgraditi Bulevar kroz naselje Donja Gorica.

Bulevar bi bio dug 3,3 km i u 2017.godini se planira raspisivanje tendera za izvođenje radova čija procijenjena vrijednost iznosi 10.000.000,00 €

Nakon kompletiranja radova na svim dionicama, na ovom putnom pravcu će ukupno biti 4 km saobraćajnice bulevarskog tipa i 32,6 km saobraćajnice sa tri trake.