28-04-2014

Nastavak 10. sjednice SO Budva

Nastavak 10. sjednice SO Budva zakazan je za ponedjeljak, 28. april, sa početkom u 10 sati u zgradi Akademije znanja.

Nastavak 10. sjednice SO Budva | Radio Televizija Budva

Dnevni red sadrži 28 tačaka, a prvog dana rada raspravljano je o završnom računu Budžeta opštine Budva za 2012. godinu, Programu rada SO Budva za ovu godinu, te predlogu Odluka o izmjeni i dopuni Plana postavljanja privremenih objekata za teritoriju optine Budva za period od 01. aprila prošle do 31. decembra naredne godine, kao i o davanju saglasnosti na odluku UO Komunalnog preduzeća Budva o kreditnom zaduženju.

U nastavku sjednice odbornici će raspravljati o Odluci o organizaciji i načinu obavljanja auto taksi prevoza na teritoriji opštine, usvajanju cjenovnika JP Parking servis i utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda.

Na dnevnom redu 10. sjednice naći će se odluke o prenosu prava na nepokretnosti bez naknada u Buljarici II, stavljanju van snage Odluke o prenosu prava na gradsko građevinskom zemljištu u Svetom Stefanu, izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Budva, upotrebi simbola Opštine Budva i o osnivanju MZ Podostrog.

Odbornici će odlučivati i o osnivanju Košarkaškog kluba Budva, predlozima statuta Mediteranskog sportskog centra i Sportsko rekreativnog centra, te zaključcima o prihvatanju izvještaja o radu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz opštinskog Budžeta za prošlu godinu i poslovanju Akademije znanja, takođe, za prošlu godinu.

Na 10. sjednici će biti riječi i o Odluci o raspisivanju opštinskog referenduma prema kojoj bi se građani izjašnjavali da li će prihvatiti obaveze izmirenja kredita za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u iznosu od 58 miliona uz kamatu, zatim o Zaključku o formiranju komisije za sačinjavanje Izvještaja o poslovanju JP Parking servisa, te o Odluci o skraćenju mandata Skupštini. Nekoliko tačaka dnevnog reda odnosi se na rješenja o razrješenjima i imenovanjima.

Nastavak 10. sjednice SO Budva zakazanu za ponedjeljak, 28. april, u 10 sati u zgradi Akademije znanja, Radio Budva će, uobičajeno, prenositi.

Zbog obimnog dnevnog reda predsjednik SO Budva, Boro Lazović, najavio je rad tri dana, u terminima od 10 do 15 i od 16 do 20 sati.