26-11-2019

Obustava saobraćaja svih kategorija u Ulici Maslina

Iz Sekretarijata za komnunalno stambene poslove Budva, obavještavaju građane da se zabranjuje saobraćaj svih kategorija vozila i učesnika u saobraćaju na dijelu kolovoza i trotoara u Ulici Maslina, danas u vremenskom intervalu od 12h do 17h časova da bi se omogućilo betoniranje ploče na objektu koji se nalazi na tom potezu.

Obustava saobraćaja svih kategorija u Ulici Maslina | Radio Televizija Budva

"Izvođač je dužan da postavi propisanu saobraćajnu signalizaciju prema Glavnom projektom privremene saobraćajne signalizacije i opreme tokom izvođenja radova na betoniranju kta na UP 4, blok br. 4, kat. parcela br. 3094/4, 3094/3, 1763/2 i 1765/21 KO Budva, izrađenog od strane ,,VL inženjering" d.o.o. Budva i istu održava za vrijeme izvođenja radova, radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i da o periodu zatvaranja obavijesti Upravu policije - PJ Budva i sredstva javnog informisanja. U slučaju potrebe hitnog prolaska vozila posebnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasna i dr.) korisnik je dužan da obezbijedi prolaz istih. Izvođač je dužan da po završetku radova predviđenih ovim rješenjem, javnu površinu dovede u prvobitno stanje" saopšteno je iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove.