11-10-2022

Opština Budva modernizovaće softverski sistem za evidentiranje i naplatu lokalnih javnih prihoda

Opština Budva izdvojila preko 40 hiljada EUR za održavanje i nadogradnju softvera za evidentiranje naplate lokalnih javnih prihoda.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Za usluge održavanja i nadogradnje postojećeg softwara za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističku taksu i sve ostale lokalne javne prihode Opština Budva izdvojila je sredstva u iznosu od 41.323,3 EUR.

Pod ovim poslom, podrazumijeva se održavanje sistemske tehnološke platforme na kojoj radi postojeći softverski aplikativni sistem, a kako stoji u javnoj nabavci u koju je naš portal imao uvid, isporučilac nema pravo da u okviru ovog aranžmana mijenja osnovne komponente postojećeg softverskog sistema.

Potencijalni izvršilac dužan je da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i to da ima minimum jednu potvrdu o kvalitetno i uspješno izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmetne nabavke. To se, kako se navodi, dokazuje potvrdama izdatim od strane korisnika o izvršenim uslugama, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke.

Takođe, potrebno je da privredni subjekat posjeduje specijalizovani online portal za prijavu i praćenje procesa rješavanja problema u realnom vremenu koji je raspoloživ 24 sata sedam dana u nedjelji i dostupan sa bilo koje lokacije putem inteneta.

Kako bi se ovaj projekat realizovao, neophodno je da izvršilac posjeduje softverski razvojni tim stručnjaka sa iskustvom u tehnologiji kojom je izrađen softverski sistem za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti i turističke takse, i to minimum dva programera, od kojih bar jedan ima međunarodno priznat sertifikat za predmetnu tehnologiju.

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.


M.S.