29-07-2021

Plaža na Svetom Stefanu ponuđena u zakup, otvaranje ponuda 6. avgusta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za ustupanje u zakup dijela istočne svetostefanske plaže.

Plaža na Svetom Stefanu ponuđena u zakup, otvaranje ponuda 6. avgusta | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Na tenderu je:

U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 60 m¹/ površine 1200 m2, dio kat.parcele 1883 KO Sveti Stefan, u zahvatu od granične linije kat. parcela br. 1316/2 i 1320 KO SvetiStefan, istočno u dužini od cca 60,00 m1, sa pripadajućim akvaprostorom, lokacija označena kao 21E u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sačlanom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu odAgencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično

U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar od 18m² bez terase + konzervator za sladoled (1 kom)

Minimalna sezonska cijena zakupa: 6.935,00€

Otvaranje ponuda je 6. avgusta