26-12-2022

Regionalni vodovod: Zaustaviti sve privredne aktivnosti u koritu i priobalju rijeke Morače

U cilju zaštite izvorišta "Bolje Sestre” i kreiranja uslova za obezbjeđivanje neophodnih količina vode Crnogorskom primorju u predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni, Regionalni vodovod traži od državnih institucija da preduzmu sve neophodne radnje u smislu zaustavljanja svih privrednih aktivnosti u koritu i priobalju rijeke Morače, te uklanjanjanja svih nelegalno postavljenih objekata u toj zoni.

Regionalni vodovod: Zaustaviti sve privredne aktivnosti u koritu i priobalju rijeke Morače | Radio Televizija Budva

Foto: Regionalni vodovod

Treba imati u vidu da je Uprava za vode 12. decembra 2008. godine donijela Rješenje o utvrđivanju zona sanitarne zaštite vodoizvorišta. Rješenjem su određene tri zone sanitarne zaštite: zona neposredne zaštite, uža zona sanitarne zaštite i šira zona sanitarne zaštite. Ovim Rješenjem je jasno naznačeno da je u zoni neposredne sanitarne zaštite dozvoljeno zadržavanje samo službenim licima (licima koja rade na objektu vodozahvata, nadležnim inspekcijskim službama i službama ovlašćenim za kontrolu ispravnosti vode), a drugim licima, samo uz odobrenje korisnika objekta za snabdijevanje vodom za piće.

Uža zona sanitarne zaštite mora biti pod stalnim sanitarnim nadzorom kako bi se obezbijedila zaštita vode od hemijskog, mikrobiološkog, radiološkog i drugih vrsta zagađenja. Zemljište u okviru ove zone može se koristiti u poljoprivredne svrhe, i to, za ispašu stoke za vlastite potrebe domaćinstava i kultivisanje zemljišta na i do sada korišćenim poljoprivrednim površinama, uz zabranu korišćenja pesticida i herbicida. Sječa drveća po obodu polja, treba da bude ograničena u cilju očuvanja sadašnjih prirodnih uslova.

U užoj zoni sanitarne zaštite zabranjeno je vađenje pijeska i šljunka iz aluviona Morače i iz glaciofluvijalnih sedimenata Grbavaca, na potezu od Lekića do Vukovačkog mosta, osim za potrebe regulacije riječnog toka, skladištenje čvrstog otpada bilo kog porijekla, transportovanje, skladištenje i upotreba otrovnih i štetnih materija (nafta, naftni derivati, hemikalije i sl.) i izgradnja industrijskih i drugih objekata koji bi mogli nepovoljno uticati na kvalitet vode izvorišta.

U široj zoni sanitarne zaštite zabranjena je izgradnja industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge materije iz tehnološkog procesa proizvodnje mogu zagaditi površinske i podzemne vode, osim objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje.

U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji, koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda. Regionalni vodovod, kao nosilac mjera zaštite u neposrednoj zoni sanitarne zaštite, je činio i čini sve da ona bude zaštićena prema najvišim standardima.

Nažalost, druge dvije sanitarne zone zaštite vodoizvorišta ,,Bolje sestre“ nijesu na adekvatan način čuvane. Nekontrolisana i nezakonita eksploatacija pijeska, izgradnja nedozvoljenih privrednih objekata i obavljanje drugih privrednih djelatnosti suprotno odredbama Rješenja, su svakodnevna praksa. Poseban problem predstavlja činjenica da se nelegalnom eksploatacijom pijeska, ali i neadekvatnim regulisanjem korita rijeke Morače, iskopi vrše ispod projektom dozvoljenih 10 mnv. Spuštanjem nivoa korita i obale (na 2,5 mnv) dolazi do ubrzanja kretanja vode (proticaja) koje se odražava na smanjenje prihranjivanja obalne aluvijalne izdani, sa kojom je povezano vodoizvorište „Bolje Sestre“. Svako remećenje tla u području karstnih izvora, posebno proboja sloja gline koji se nalazi ispod pijeska, dovodi do ozbiljnih posljedica, jer je teško predvidjeti kretanje vode na takvom terenu. Nažalost, sve navedeno je već dovelo do trenda pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre“, a prijeti da ugrozi i kvalitet vode, kao i da dovede do njegovog trajnog narušavanja, navedeno je u saopštenju Regionalnog vodovoda.