29-03-2018

Za svako novorođeno dijete Opština Budva opredijeliće 300 eura

Predsjednik Opštine Budva donio je novu Odluku o pravima iz socijalne i dječje zaštite, koja sadrži pet poglavlja: opšte odredbe, prava iz socijalne zaštite, prava iz dječje zaštite, usluge i postupak za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite.

Za svako novorođeno dijete Opština Budva opredijeliće 300 eura | Radio Televizija Budva

U opštim odredbama se propisuje da ova prava mogu da ostvare državljanini Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji opštine Budva, kao i strani državljani sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji Opštine Budva, a ova prava ostavuju pojedinci i gradjani.

Prava iz socijalne zaštite obuhvataju dva prava i to:
- Jednokratna novčana pomoć i
- Vanredna pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti lica nesposobna za rad, samohrana lica sa invaliditetom, krosinici materijalnog obezbjedjenja, pojedinci i porodice, a koji imaju ukupne niske mjesečne prihode.

Pravo na jedonkratnu novčanu pomoć pojedinac, ili porodica mogu da ostvare najviše tri puta u toku kalendarske godine, s tim da ukupno odobrena jednokratna pomoć ne može biti veća od tri minimalne zarade u Crnoj Gori, u neto iznostu prema poslednje objavljenom podatku organa nadlženog za poslove statistike u mjesecu u kome se pomoć odobrava.

Predvidjena je i vanredna novčana pomoć koja se može odobriti pojedicnu i porodici ukoliko je:
- nesrećnim slučajem nastupila smrt jednog ili više lica,
- član porodice
- obolio od teške bolesti i
- nastupila izuzetno teška materijalna stiuacija koja se nije mogla predvideti (požar, poplava, zemljotres, klizište ili druge nepogode i oštećen je stambeni prostor koji isti koriste, a naknadu štete pojedinici ili porodice ne mogu da ostvare po nekom drugom pravnom osnovu.

Visina novčane pomoći za napred navedene situacije utvrdjuje se u iznosu od 200 € po svakom osnovu, i odobrava se jednom godišnje.

Prava iz dječje zaštite predvidjena ovom Odlukom su:
- novčana naknada za novorodjeno dijete,
- novčana naknada za kupovinu udžbenika i školskog pribora i
- besplatne polumaturske i maturske ekskurzije za učenike osnovnih i srednjih škola,

Pravo na novčanu naknadu za novorodjeno dijete može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji kumulativno ispunjavaju uslove i to:
- da je crnogorski državljanin i ima prijavljeno prebivalište u Budva od najmanje dvije godine,
- da je strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom koji ima boravište u opštini Budva, od najmanje dvije godine i
- da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Visina novčane naknade za novorodjeno dijete u Opštini Budva utvrđuje se u visini od 300 €, i to za svako dijete rođeno u kalendarskoj 2018. godini.

Pravo na novčanu pomoć za kupovinu udžbenika i školskog pribora

Pravo na novčanu pomoć za kupovinu udžbenika i školskog pribora priznaje se porodici koja ima djecu koja redovno i po prvi put pohađaju jedan razred osnovne ili srednje škole u tekućoj godini.

Ovo pravo mogu ostvariti djeca bez roditeljskog staranja i djeca iz porodica koje su korisnici MOP-a, ukoliko to pravo nisu mogli da ostvare po drugom osnovu.

Za kupovinu udžbenika utvrđu se novčana pomoć u visini od 60€, a za kupovinu školskog pribora u iznosu od 40 €.

Zahtjev se podnosi najkasnsije 30 dana od početka tekuće godine, uz podnošenje dokaza da su djeca redovno i po prvi put upisana u odredjeni razred osnovne ili srednje škole.

Pravo na besplatne polumaturske i maturske ekskurzije

Prava na besplatne polumatruske i maturske ekskurzije imaju djeca bez roditeljskog staranja i djeca iz porodica koji su korisnici MOP-a.

Korisnicama se mogu ili u cjelini ili djelimično odobriti pokriće troškova organizovanih školskih, polumaturskih ekskurzija i maturskih ekskurzija prema cjenovniku koji dostavlja škola koja iste organizuje.

Usluge u oblasti socijalne zaštite su:
- besplatni obrok u narodnoj kuhinji i
- pomoć i njega starih lica.

Projekat „ pomoć i njega starih lica“ se već sprovodi u Opštini Budva i time se obezbjedju podrčka starim licima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, ukliko nema porodične podrške ili je ona nedovoljna, a u skladu sa utvrdjenim potrebama lica koja uslijed nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da žive bez pomoći drugih lica.

I ove godine za ove potrebe je opredijeljeno 26.000 €, navode iz lokalne samouprave.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite vodi Sekretarijat za društvene djelatnosti.

Predsjednik Opštine formira Komisiju za socijalnu politiku, i predsjednik Opštine donosi rješenje o vrsti i visini pomoći, na osnovu predloga Komisije za socijalnu politiku.

Kako ističu iz lokalne samouprave, ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja iste u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.