06-10-2020

Kako do naknade štete zbog kvara na mreži

Ukoliko zbog kvara na elektrodistributivnoj mreži i prekida u isporuci električne energije dođe do oštećenja na električnim uređajima, aparatima u domaćinstvu ili drugoj pokretnoj ili nepokretnoj imovini, građani imaju pravo da od Crnogorskog elektrodistributivnog sistema traže odštetu.

Kako do naknade štete zbog kvara na mreži | Radio Televizija Budva

Ilustracija, Foto: Pixabay

Ovo pravo se ne može ostvariti u slučaju kada je do kvara na elektrodistributivnoj mreži došlo usljed djelovanja više sile.

"Obrazac Prijave za naknadu štete od odgovornosti iz djelatnosti nalazi se na sajtu CEDIS-a. Pored ličnih podataka, za koje korisnik daje pisanu saglasnost u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, potrebno je da navede datum, vrijeme i mjesto nastanka štetnog događaja, kratak opis kako se desio slučaj koji je prouzrokovao štetu, kratak opis nastalih oštećenja sa njihovom procjenom, kao i marku, tip, model uređaja, serijski broj, godinu proizvodnje, nabavnu vrijednost", pojasnili su Dnevnim novinama iz CEDIS-a.

Pored prijave, korisnik treba da dostavi i račun, ili kopiju računa za utrošenu električnu energiju.

"Ukoliko podnosilac u trenutku prijave nema račune, ovjerene od ovlašćenog servisera, sa defektažom uzroka štete i troška nastale štete, tj. opravke aparata, može ih dostaviti naknadno", ističu u CEDIS-u.

Navode i da u slučaju nastanka štete na namirnicama, podnosilac zahtjeva treba da dostavi fotografiju i spisak oštećenih namirnica, kao i potvrdu od nadležnog organa Fitosanitarne ili Sanitarne inspekcije da namirnice nijesu za ljudsku upotrebu. Kada se radi o šteti na životinjama, potrebna je fotografija sa lica mjesta i potvrda od veterinara.

U slučaju kada podnosilac Zahtjeva nije i vlasnik brojila, da bi se šteta isplatila na njegovo ime, potrebno je da dostavi ovlašćenje od vlasnika brojila, ovjereno kod notara. U slučaju da se brojilo vodi na osobu koja je preminula, potrebno je dostaviti ostavinu ili list nepokretnosti da je imovina prebačena na nove vlasnike.

"U periodu od 1. januara 2018. godine do 30. septembra 2020. godine podnijeto je 1.389 zahtjeva, od kojih je osnovano 619, a iznos sredstava koji će osigravajuće društvo i CEDIS isplatiti za osnovane zahtjeve je oko 360.000 eura. Od početka 2020. godine podnijeto je 285 zahtjeva, od kojih je osnovano 106 za koje će se korisnicima ispatiti oko 62.000 eura", kažu u CEDIS-u.

Cjelokupni postupak se sprovodi u skladu sa Procedurom za sprovođenje postupka po zahtjevima za naknadu štete, dostupan je korisnicima na sajtu kompanije, a u njega je uključen i predstavnik osiguravajućeg društva.

"Centralna komisija, koja sačinjava Izvještaj sa mišljenjem o osnovanosti, odnosno neosnovanosti odštetnog zahtjeva može izaći na lice mjesta kako bi prikupila i dodatne informacije, vezano za slučaj", rekli su u CEDIS-u.

Dodaju i da se nadoknada po zahtjevima koji su riješeni kao osnovani najviše odnosila na prekid nultog provodnika na niskonaponskoj mreži, manipulativne aktivnosti, prenapon i sl.

Zahtjev za naknadu štete na uređajima u domaćinstvu i ostale materijalne štete krosnici mogu da podnesu CEDIS-u ako je šteta nastala zbog:

-pada stuba distributivne mreže sa provodnicima pod naponom
-prekida i pada provodnika distributivne mreže pod naponom,
-kratkog spoja na provodnicima distributivne mreže
-prekida nultog provodnika na distributivnoj mreži ili na priključnom stubu,
-lošeg kontakta na distributivnoj mreži,
-zamjene nultog provodnika faznim provodnikom
-zamjene ili ugradnje brojila na nepropisan način
-drugog uzroka za koji je očigledno odgovoran Operator distributivnog sistema

Korisnik pravo na naknadu štete, po ovom osnovu, neće ostvariti ako je do oštećenja na elektrodistributivnoj mreži došlo usljed djelovanja više sile, tačnije vremenskih nepogoda, udara groma ili atmosferskih pražnjenja, požara, oštećenja mreže i objekata od trećih lica.

Savjeti za domaćinstva

Ukoliko tokom nestanka električne energije ne otvarate frižider ili zamrzivač, hladan vazduh će ostati unutra i spriječiti da se namirnice pokvare. Štaviše, neotvoren frižider može da održava odgovarajuću temperaturu minimum četiri sata, a u dobrom zamrzivaču namirnice mogu biti sigurne i do dva dana.

U slučaju nestanka električne energije isključite sve velike potrošače, televizor, računar, šporet, bojler, mašine itd. kako biste spriječili strujni udar kad se napajanje strujom ponovo uspostavi. Ostavite uključen samo radio-aparat ili lampu.

Kako biste skratili dosadu dok nema električne energije, možda ćete i posegnuti za mobilnim kako biste surfovali internetom ili igrali igricu, ali pripazite da ne pretjerate i da vam se na telefonu ne potroši baterija. A u ovakvoj situaciji svakako je dobro uz sebe imati mobilni sa punom baterijom, u slučaju da morate da obavite hitan poziv. Kako biste dodatno sačuvali bateriju, isključite sve aplikacije koje trenutno ne koristite.


(Investitor.me)