06-12-2018

Opština: Predstavnici "France" prikazali falsifikat, projektom nisu predviđena parking mjesta

Nakon što su predstavnici "France", prilikom spriječavanja opštinskih službi da postave stubiće ispred njhovog marketa predočili glavni projekat zgrade u čijem je prizemlju supermarket, po kome su predviđena parking mjesta, iz Opštine su predstavili drugi dokument, koji, kako navode, nesporno utvrđuje da nisu predviđena parking mjesta, već uređenja trotoarska površina sa stablima drveća, te da su predstavnici "France" prikazivali falsifikat.

Opština: Predstavnici

Sekretarijat za komunalno stambene poslove je u februaru proslijedio dopise svim trgovinskim lancima koji posluju na teritoriji opštine Budva u kojima je zahtjevao od istih da sagledaju sve mogućnosti saobraćajno bezbjednog načina vršenja dostave i snabdijevanja svojih objekta, na način koji ne ugrožava nesmetano odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja.

O tome svjedoče i uredno potpisane i dostavljene povratnice od strane Pošte, što je i slučaj „FRANCA MARKETI“ D.O.O. Bijelo Polje.


"Naime, obilaskom lokacija na kojima se nalaze prodajni objekti uočeno je da su naročito ugroženi pješaci, koji se usljed zauzetosti pješačkih površina od strane dostavnih vozila moraju kretati kolovoznim površinama i na taj način je ugrožena njihova bezbjednost.

Takođe, Komunalna inspekcija i komunalna policija Opštine Budva je uputila sličan dopis svim trgovinskim lancima, između ostalog i „FRANCA MARKETI“ D.O.O. Bijelo Polje.

Važno je dodati i to da pisanog odgovora na ove dopise nije bilo a što je značajnije, ni stanje zauzetosti trotoarskih površina dostavnim vozilima nije se popravilo. Pored toga, usljed neprilagođenosti trotoarskih površina da trpe opterećenja kolskog saobraćaja, a pogotovo teretnih vozila, česta su oštećenja istih, što dodatno ugrožava bezbjednost pješaka", navodi se u saopštenju Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Kako dosadašnji apeli trgovinskim lancima nijesu doveli do željenih rezultata u smislu povećanja bezbjednosti saobraćaja, a u cilju sprovođenja mjera za uređenje trotoarskih površina i postavljanja elemenata za zaštitu od nepropisnog parkiranja, Sekretarijat je morao pribjeći građevinskim intervencijama kojima se površina trotoara uređuje za nesmetano kretanje pješaka na način što se postavljaju elementi za zaštitu od nepropisnog parkiranja u vidu tehničkih barijera tj. stubića.

"Svjesan problema koji stvara nepropisno parkiranje na trotoaru ispred objekta na urbanističkoj parceli br. 20.4 koji se nalazi pored Jadranskog puta, u neposrednoj blizini raskrsnice sa ul. 22. novembra i ul. Topliški put, Sekretarijat je nakon što se prethodno obratio Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, krenuo u realizaciju svoje namjere da u skladu sa čl. 42 Zakona o putevima kojim je definisano da na dijelu državnog puta koji prolazi kroz naselje, jedinice lokalne samouprave održavaju objekte i naprave na, uz ili nad kolovozom državnih puteva koje su namijenjene uređenju saobraćaja, odnosno sigurnosnom odvijanju saobraćaja, preduzme radnje na postavljaju tehničkih barijera tj. zaštitnih stubića kako bi se onemogućilo nepropisno parkiranje na trotoaru.

Važno je napomenuti da Jadranski put predstavlja državni put i dio evropskog puta E-80 klase A, i sa obimom saobraćaja u pojedinim danima tokom ljetnjih mjeseci većim i od 20.000 motornih vozila po danu, gdje svaki manevar vozila hodom u nazad tj. vožnjom „u rikverc“ prilikom isparkiravanja predstavlja veliku opasnost na ovom jako opterećenom putu kako za vozače tako i za pješake", ističe se u saopštenju.

Nakon uvida u Glavni projekat rekonstrukcije radi dogradnje poslovnog-stambenog objekta na UP 20.2 i izgradnje poslovno-stambenog objekta na UP 20.4 DUP „Budva Centar“, izmjene i dopune, koji se čuva u arhivi Opštine Budva, na osnovu kojeg je tadašnji Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj opštine Budva investitoru „Stan projekt“ d.o.o. Podgorica odobrio izgradnju stambeno poslovnog objekta, iz Sekretarijata tvrde da je nesporno utvrđeno da situacijom nijesu predviđena parking mjesta, već uređenja trotoarska površina sa stablima drveća.

Predviđeno je i to da je kolski priključak za objekta predviđen sa bočne ulice što je i u skladu sa DUP-om „Budva Centar“, izmjene i dopune kojim je predviđeno da „Objekti ne smiju imati kolski prilaz, snadbjevanje i prilaz u podzemne garaže sa bulevara, već iz susjednih bočnih ulica minimalne širine 5,5 m.“

"Na situaciji koja je sastavni dio ovog projekta a koju prilažemo na uvid jasno su vidljivi pečati Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Budva, privrednog društva koje je ovjerilo tehničku dokumentaciju kao i pečat privrednog društva koje je projekat revidovalo.

Međutim, ovo nije slučaj i sa izvodom iz situacije koje je prezentovan javnosti od strane predstavnika „FRANCA MARKETI“ D.O.O. Bijelo Polje, te se očigledno radi o falsifikatu", navodi se u saopštenju.


FOTO 1: Izvod predstavljen od predstavnika "France"


FOTO 2: Izvod predstavljen od strane Opštine

Izvodom iz osnove prizemlja jasno se uočava da je predviđena i izgradnja 6 lokala u sklopu poslovno-stambenog objekta a da se umjesto njih nalazi prodajni objekat „FRANCA MARKETI“ D.O.O. Bijelo Polje.

"Za poslovno – stambeni objekat u kom se nalazi ovaj prodajni objekat do sada nije izdata upotrebna dozvola.

Uvidom u situaciju na terenu jasno je i da se nepropisno parkiranje vrši na dijelu trotoara na k.p. 3072/1 KO Budva, koja predstavlja javni put i nije vlasništvo investitoara „Stan projekt“ d.o.o. Podgorica, što se vidi i sa geodetskog snimka koji je takođe sastavni dio ovog Glavnog projekta.

Međutim to nije spriječilo određena lica da još ranije taj dio trotoara obilježe crvenom bojom i označe kao parking mjesta namijenjena za kupce prodavnice „FRANCA MARKETI“ D.O.O. Bijelo Polje" zaključuje se u saopštenju.