08-03-2021

7. sjednica SO Budva u četvrtak, promijenjen termin održavanja

Predsjednik SO Budva Krsto Radović promijenio je termin 7. sjednice lokalnog parlamenta. Umjesto u 10 časova, sjednica koja će se u četvrtak 11. marta održati u Akademiji znanja počeće jedan sat ranije.


Printscreen: Youtube/RTV Budva


Nakon nekoliko dopuna dnevnog reda, bilo je najavljeno ukupno 37 tačaka dnevnog reda, koje su danas dopunjene sa još 15.

Pred odbornicima će se naći sljedeće 52 tačke dnevnog reda:

1. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Budva za 2019. godinu;

2. Predlog Odluke o Budžetu opštine Budva za 2021. godinu;

3. Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i međuopštinsku i međunarodnu saradnju;

4. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. "Pogrebne usluge" Budva (Željko Franeta);

5. Predlog Rješenja o imenovanju člana odbora direktora d.o.o. "Pogrebne usluge" Budva (Dušan Andrić);

6. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o poslovanju d.o.o. "Pogrebne usluge“ Budva za period 01. 01. do 31. 12. 2019. godine);

7. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o. „Pogrebne usluge" Budva za 2020. godinu;

8. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o poslovanju d.o.o. "Parkin servis Budva“ Budva za period 01. 01. do 31. 12. 2019. godine);

9. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o. „Parking servis Budva Budva za 2020. godinu.

10. Predlog Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2021. godinu;

11. Predlog Programa uređenja prostora opštine Budva za 2021. godinu;

12. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na dopunu cjenovnika usluga MSC;

13. Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasnistvu Opštine Budva bez naknade;

14. Predlog Odluke o načinu funkcionisanja Omladinskog kluba i obavljanja administrativno - tehničkih poslova;

15. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za raspodjelu sredstava NVO iz Budžeta Opštine Budva za 2019. godinu;

16. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja DOO MSC Budva za 2019. godinu;

17. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan DOO MSC za 2020. godinu;

18. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju DOO SRC Budva za 2019. godinu;

19. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan SRC za 2020. godinu;

20. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Statut JU Dnevni centar - Biseri Budva;

21. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora JU Dnevni centar Biseri Budva;

22. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju JU Dnevni centar Biseri Budva za 2019. godinu;

23. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan JU Dnevni centar Biseri Budva za 2020. godinu;

24. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju JU Narodna biblioteka Budve za 2019. godinu;

25. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan JU Narodna biblioteka Budva za 2020. godinu;

26. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju JU Grad teatar Budva za 2019. godinu;

27. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Grad teatar Budva za 2020. godinu;

28. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta OB za 2018. godinu;

29. Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su oprediljenja sredstva iz budžeta OB za 2019. godinu.

30. Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za finansije

31. Predlog Rješenja o izmjeni i dopuni rješenja BRAKOVI

32. Predlog Odluke o razmjeni i nepokretnosti

33. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obezbjeđivanju poslovnih prostorija za rad političkih partija

34. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oglašavanju na teritoriji opštine Budva

Takođe, razmatraće se i amandman na predlog Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu.

35. Predlog Programa rada Skupštine opštine Budva za 2021. godinu

36. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (fekalna crpna stanica)

37. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (pješačka komunikacija)

Posljednja dopuna dnevnog reda: