09-10-2014

Akva park na Toplišu

Opština Budva raspisala je javni poziv za davanje u dugoročni zakup na 30 godina zemljišta u Mainama i prodaju opreme u cilju gradnje Akva parka.

Akva park na Toplišu | Radio Televizija Budva

U dugoročni zakup na 30 godina nudi se zemljište površine 41,89 hiljada kvadratnih metara u Mainama zbog gradnje Akva parka, koji uključuje sadržaje bliže definisane važećim planskim dokumentom i prodaju opreme predviđene za ugradnju i montiranje na toj lokaciji.

Minimalna cijena zakupa iznosi 238 hiljada eura godišnje, a opreme dva miliona eura.

Prijave za učešće na javnom tenderu i dokumentacija tražena javnim pozivom dostavlja se u prostorijama Opštine Budva najkasnije do 8. decembra u 15 sati, a otvaranje ponuda je zakazano za isti dan u 16 sati.

Pravo učešća na tenderu imaju domaći i strani građani i preduzeća, uključujući i konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju, potpišu izjavu o čuvanju povjerljivih podataka, uplate depozit ili dostave bankarsku garanciju i dostave ponudu za tender.

Na tenderu mogu učestvovati i konzorcijumi - uključujući i one, koji mogu biti formirani i nakon otkupa tenderske dokumentacije pod uslovom da barem jedan ili svi članovi ispunjavaju uslove tendera.

Cijena otkupa tenderske dokumentacije je deset hiljada eura. Nakon potpisivanja izjave o čuvanju povjerljivih podataka i otkupa tenderske dokumentacije, učesnicima će biti omogućen obilazak lokaliteta i uvid u opremu.

Zainteresovani, kako se navodi u pozivu, moraju i da uplate depozit od 30 hiljada eura ili da na isti iznos dostave garanciju za ponudu, koja mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv, sa rokom važenja od 90 dana. Garanciju treba da izda banka sa kreditnim rejtingom od najmanje BBB prema agenciji Standard and Poor's ili Moody's ili koje odobri Komisija.

Potencijali investitori treba da dostave ponudu za finansiranje, projektovanje, opremanje i upravljanje zabavnim Akva parkom, dostave idejni projekat izgradnje parka, koji uključuje primjenu postojeće opreme, dostave ponudu o visini zakupa, koja ne može biti manja od 238 hiljada eura na godišnjem nivou i koja je umanjena 50 odsto za period pribavljanja odobrenja za gradnju, procesa izgradnje i dobijanja upotrebne dozvole, koji ne može biti duži od dvije godine. Treba da dostave i ponudu za opremu koja ne može biti manja od dva miliona eura.